JAVNI NATJEČAJ – referent za računovodstvo i knjigovodstvo

Prvi muževi bacaju se u vodu – još sutra do ulaznica
07/03/2023
POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA GRADONAČELNIK GRADA MURSKO SREDIŠĆE DARIVAO ŽENE NA NJIHOVIM RADNIM MJESTIMA
08/03/2023

JAVNI NATJEČAJ – referent za računovodstvo i knjigovodstvo

RADNO MJESTO III. KATEGORIJE – REFERENT

– Referent za računovodstvo i knjigovodstvo OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Jednostavni, uglavnom rutinski poslovi uz stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor:

 • obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe upravnih tijela Grada Mursko Središće – približno 40% radnog vremena,
 • vrši obračun plaća, isplata, prijava i odjava radnika, vodi evidencije korištenja godišnjeg odmora, evidenciju zaposlenih, evidenciju dolaska i odlaska s posla – približno 15% radnog vremena,
 • vrši obračune i isplatu ugovora o djelu, naknada članovima Gradskog vijeća i članovima VMO, izrađuje mjesečna i godišnja izvješća za isto približno 10% radnog vremena,
 • vrši sva Internet plaćanja računa, isplaćuje pomoć za drva i ostale pomoći (elementarne nepogode) – približno 15% radnog vremena,
 • izdaje propisana uvjerenja i potvrde – približno 5% radnog vremena,
 • obavlja rad sa strankama iz svog djelokruga rada – približno 5% radnog vremena,
 • vodi pomoćne knjige-sitni inventar i potrošni – približno 5% radnog vremena,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu pročelnika – približno 5% radnog

 

PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO

 

Referent za računovodstvo i knjigovodstvo u Upravnom odjelu za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće; broj izvršitelja 1; prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

Plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko Središće čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Mursko Središće utvrđuje sukladno članku 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10), gradonačelnik Grada Mursko Središće i ona iznosi 411,44 EUR

 

Koeficijent radnog mjesta Referent za računovodstvo i knjigovodstvo u Upravnom odjelu za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće                         2,35

 

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

 

Prethodna provjera znanja kandidata obaviti će se pismenim putem rješavanjem zadatka i odgovaranjem na 10 postavljenih pitanja iz područja računovodstva i knjigovodstva. Kandidati imaju vremensko razdoblje od 60 minuta za rješavanje pismenih zadatka.

Kandidati koji ne uspiju točno riješiti 50% zadanih zadataka biti će o tomepismeno obaviješteni. Nakon pismene provjere znanja Povjerenstvo za provedbu natječaja će se sa svakim kandidatom zasebno obaviti razgovor nakon čega će predložiti donošenje rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme.

Kandidati u svrhu pripreme za provjeru znanja mogu koristiti slijedeće pravne izvore:

 • Zakon o proračunu
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o lokalnim porezima
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pročelnik

Marko Jurović, mag.oec.


Skip to content