JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE ODBOJKAŠKOG KLUBA OK „RUDAR“
03/08/2023
Očekuje s veliki vodostaj rijeke Mure
04/08/2023

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 391.st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 06/21) gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

 

(I)

Grad Mursko Središće prodaje nekretnine u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA – GRADILIŠTA OZNAČENA KAO:

kat.čest.br.1837/3 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 3 983,00 m2 

 upisane u z.k.ul.br. 2829, Ulica Slatine –

namjena građevinske čestice: stambena

kat.čest.br.1609/6 k.o. Mursko Središće, u naravi oranica od 2.196,00 m2

upisane u z.k.ul.br. 2909 – namjena građevinske čestice – stambena,

kat.čest.br.1609/56 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 886,00 m2

upisane u z.kul.br.1799, u naravi pašnjak –

namjena građevinske čestice – stambena

 

i to javnim nadmetanjem pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o prodaji nekretnina KLASA: 021-05/23-05/72, za potrebe i u korist Grada Mursko Središće.

(II)    Početna vrijednost parcela:

  • 200.000,00 EUR za cijelu kat.čest.br. 1837/3 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 3.983,00 m2  upisane u z.k.ul.br. 2829, Ulica Slatine (u naravi pašnjak),
  • 68.100,00 EUR za cijelu kat.čest.br.1609/6 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 2.196,00 m2 upisane u z.k.ul.br. 2909, ( u naravi oranica),
  • 27.500,00 EUR za cijelu za kat.čest.br.1609/56 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 886,00 m2 upisane u z.kul.br.1799, ( u naravi pašnjak),

prema Procjembenim elaboratima kojim je procijenjena vrijednost nekretnine izrađena od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Moderna-energetika d.o.o, Ruđera Boškovića 16, 40 000 Čakovec .

 

Kupoprodajna cijena se isplaćuje prema postignutoj cijeni na javnom nadmetanju u protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Prije početka nadmetanja, svaki sudionik treba na žiro račun Grada Mursko Središće položiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 EURA.

Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj:HR8223400091827600003 poziv na broj 68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.

Dozvoljava se isključivo jednokratna isplata kupoprodajne cijene, u roku od trideset dana od dana završetka javnog nadmetanja a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) ove odluke jamčevina se ne vraća.

 

 

 

(III)

Sudionici u nadmetanju dužni su u naznačeno vrijeme doći s osobnom iskaznicom ili ovjerenom punomoći i potvrdom o uplati jamčevine.

Ukoliko se sva građevinska zemljišta ne prodaju na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje ponoviti će se svakog prvog četvrtka u mjesecu s početkom u 12:00 sati, sve do prodaje svih građevinskih zemljišta .

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content