JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina 2024.

Posjet službama na području grada
11/01/2024
Kino u Centru za kulturu „Rudar“ – Patke selice i skroz drugačija božićna priča
12/01/2024
Posjet službama na području grada
11/01/2024
Kino u Centru za kulturu „Rudar“ – Patke selice i skroz drugačija božićna priča
12/01/2024

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina 2024.

Grad Mursko Središće raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2024. godini.

                                                                                     

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaji za uređenje nekretnina odnose se na uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće na kojima:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg primatelj poticaja namjerava urediti za stanovanje,
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg primatelj poticaja planira ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt,

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje dvije godine do dana isteka roka za dostavu prijave na natječaj te:

 • da u slučaju da se na nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje vlasnik ima prebivalište na području Grada Mursko Središće te nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje,
 • bez obzira na prebivalište vlasnika ili činjenicu da korisnik poticaja ima ili nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt.

Visina poticaja:

Grad Mursko Središće će vlasnicima nekretnina (kojima se sukladno ovom natječaju odobri poticaj) na području grada  na kojoj:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje dodijeliti poticaj u iznosu od 3.000,00 EUR
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti dodijeliti poticaj u iznosu od 2.000,00 EUR, te priznati komunalni doprinos u slučaju gradnje za novi stambeni objekt sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Gradu vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta. Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje navedene obveze korisnik poticaja dužan je Gradu Mursko Središće prilikom sklapanja ugovora predati ovršnu ispravu – zadužnicu na iznos odobrenog poticaja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u Ured Grada Mursko Središće podnesu prijavu za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće pismenim putem na adresu: Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA UREĐENJE NEKRETNINA 2023 “ najkasnije do 28. veljače 2023. godine

 

Prijava treba sadržavati slijedeću dokumentaciju:

 

 • pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja (Obrazac na mrežnoj stranici grada),
 • presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine (podnositelja zahtjeva),
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu na kojoj se nalazi objekt namijenjen za rušenje ili obnovu iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine,
 • za nekretnine koje se nalaze u suvlasništvu podnositelja, pismena suglasnost za rušenje ili obnovu svih suvlasnika, te preslika osobnih iskaznica istih
 • kopiju katastarskog plana za nekretninu,
 • izjavu podnositelja prijave da nema drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje (Obrazac na mrežnoj stranici grada)
 • potvrdu kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba sukladno ovoj odluci – potvrda poslodavca sukladno ovoj Odluci,
 • potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja samo u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje,
 • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Proračunu Grada (Obrazac na mrežnoj stanici grada),
 • račun izdan od strane pravne osobe o izvršenoj usluzi uklanjanja ili obnove predmetne građevine,
 • fotodokumentaciju
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja

 

Ukoliko je korisnik poticaja vlasnik tvrtke ili obrta te obavlja samostalnu poslovnu djelatnost na način da je zaposlen u toj tvrtki ili obrtu dužan je u prijavi na natječaj dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da nema nikakva dugovanja prema državnom proračunu i Republici Hrvatskoj. Ukoliko je na potvrdi Porezne uprave iskazano dugovanje korisnik nema pravo na ostvarivanje poticaja.“

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

 

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke Gradskog vijeća o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 17/18, 31/23) te predlaže Gradonačelniku listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina. Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

O rezultatima ovog javnog natječaja svi podnositelji prijava će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

 

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU:

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA 2024
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće

 

Odluka o poticaju uređenja nekretnina na području GMS 17-18
Skip to content