Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Filmski vikend u Centru za kulturu „Rudar“ – nastavljamo s istim cijenama
15/01/2023
Nastavljamo s putopisnim predavanjima PD Bundek u Centru za kulturu „Rudar“
18/01/2023

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 52. Statuta ( „Službeni glasnik Međimurske županije,“ 6/21) i Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija, Gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

 

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa Grada Mursko Središće, događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanje potreba građana grada Mursko Središće.

 

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Grada Mursko Središće s područja grada Mursko Središće, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Mursko Središće, aktivnostima i uopće radu Grada Mursko Središće kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Murskog Središća.

 

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

  1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i

izvještavanje o događajima na području Grada Murskog Središća), usmjerenost na

teme iz područja nadležnosti Grada Murskog Središća koje su od interesa za

građane Murskog Središća (projekti, programi, odluke i usluge Grada Murskog

Središća namijenjene građanima).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija

predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Murskog Središća.

Broj bodova: 0 – 10

  1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Grada Murskog Središća (priložiti

istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega

predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova: 0 – 10 Ukupno max. 50 bodova

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije sa sjedištem na području Međimurske županije koje djeluju na području Međimurske županije.

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Gradu Mursko Središće što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Murskog Središća .

 

Sadržaj prijave na Javni poziv

 

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave i Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.

 

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Mursko Središće: www.mursko-sredisce.hr

Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

 

Mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Grada Mursko Središće, a nisu s područja Međimurske županije moraju dostaviti dokaz objave najmanje 4 programska sadržaja vezana uz područje djelovanja Grada Mursko Središće u 2023. godini.

 

Rok za podnošenje prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Mursko Središće odnosno zaključno s 31. siječnjem 2023. godine (utorak). Prijave    se    šalju    preporučenom    poštom    ili    se    predaju     osobno    na     adresu: Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI – NE OTVARAJ“

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave    i    prijave    podnositelja    koji     ne     zadovoljavaju     uvjete     Javnog     poziva. Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Mursko Središće.

 

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Gradonačelnk na prijedlog Povjerenstva.

 

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Mursko Središće

(www.mursko-središće.hr) u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru

korisnika potpora.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Mursko Središće u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

 

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga poziva dužni su:

 

  • objavljivati programske sadržaje sukladno podnesenoj prijavi utvrđene

ugovornom obvezom

  • pratiti rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Mursko Središće, uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa za građane Grad Mursko Središće i lokalne zajednice
  • osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i terenskim obilascima
  • objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenim u članku Pravilnika

o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija

 

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Gradom Mursko Središće ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Mursko Središće.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 040 370 782 ili 040 370 771

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE GRADONAČELNIK

 

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


 

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Skip to content