[JAVNI POZIV] za korištenje javne površine uz skelu Fusek u Murskom Središću

Zaključci 100. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
26/02/2021
Od 01.03. zaprimaju se zahtjevi za oslobađanje plaćanja troškova odvoza smeća za 2021.g.
26/02/2021
Zaključci 100. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
26/02/2021
Od 01.03. zaprimaju se zahtjevi za oslobađanje plaćanja troškova odvoza smeća za 2021.g.
26/02/2021

[JAVNI POZIV] za korištenje javne površine uz skelu Fusek u Murskom Središću

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09, 5/13, 03/18, 02/19 i 18/20) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 26. veljače 2021. godine objavljuje JAVNI POZIV za korištenje javne površine uz skelu Fusek u Murskom Središću

Grad Mursko Središće daje na korištenje javnu površinu uz rijeku Muru kraj skele Fusek površine 40 m2 na razdoblje od 1 godine uz mogućnost produljenja korištenja maksimalno do razdoblja od 5 godina uz analizu ispunjavanja ugovornih obveza svake godine prilikom produljenja ugovora pri čemu Grad Mursko Središće zadržava pravo raskida ugovora ukoliko korisnik javne površine ne ispunjava ugovorne obveze.     

Na korištenje se daje:

Javna površina uz rijeku Muru kraj skele Fusek u Murskom Središću površine 40 m2 nema priključke električne energije i vode:

POVRŠINA JAVNE POVRŠINE                                                                     

40,00 m2              

 MINIMALNI IZNOS POREZA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

420,00 kn mjesečno     

Porez za korištenje javne površine utvrđen je sukladno članku 11. Odluke o porezima Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 07/16, 09/16, 07/17, 11/18 i 06/19).

Porez za korištenje javne površine plaća se u ponuđenom iznosu koji ne može biti manji od 420,00 HRK mjesečno tijekom razdoblja u godini od 01.04. do 30.09 dok se u ostatku godine plaća prema terminima korištenja javne površine, sve sukladno članku 11. Odluke o porezima Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 07/16, 09/16, 07/17, 11/18 i 06/19).

 

(II)     

Ovim putem Grad Mursko Središće poziva zainteresirane gospodarske subjekte – pravne i fizičke osobe da podnesu prijavu za korištenje gore navedene javne površine u svrhu postavljanja objekta jednostavnih usluga na kolicima  ili sličnim napravama. Podnositelj prijave mora biti registriran kao objekt jednostavnih usluga na kolicima  ili sličnim napravama – ugostiteljski objekt u kojem se sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ mogu pripremati i usluživati sljedeća jednostavna jela: hot dog, hrenovke, kobasice, palačinke i slična jela, napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom stanju te pića i sladoled.

Podnositelj prijave  koji će biti odabran kao najbolji ponuditelj obvezuje se samostalno osigurati sve potrebne zakonske uvjete za obavljanje navedenih usluga.

Odabrani ponuditelj nije ovlašten izvoditi nikakve radove na javnoj površini koja se daje na korištenje bez da za to od Grada Mursko Središće ili od Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurske županije dobije pisanu suglasnost. Radove za koju korisnik javne površine dobije pisanu suglasnost Grada Mursko Središće i po potrebi Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurske županije korisnik javne površine obvezan je izvesti o svom trošku. Grad Mursko Središće odabranom ponuditelju izdati će suglasnost isključivo za minimalne radove potrebne za osiguravanje uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga usklađene s postojećim uređenjem lokacije uvažavajući prirodne materijale, a posebice drvo i slamu. Pokretni objekt koji će se postaviti na javnu površinu mora biti usklađen s postojećim uređenjem lokacije uvažavajući prirodne materijale, a posebice drvo i slamu.

Odabrani ponuditelj dužan je javnu površinu danu na korištenje redovito čistiti i održavati što uključuje i zbrinjavanje smeća, a po prestanku korištenja dužan je javnu površinu dovesti u prvobitno stanje.


            Prijava se podnosi u pismenom obliku najkasnije do 15. ožujka 2021. godine na adresu Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće.


Prijava treba sadržavati:

  • Naziv i sjedište ponuditelja, OIB, ime i prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje,
  • Izvod iz registra trgovačkih društava ili drugog registra (prihvaća se izvadak iz elektronskog registra) iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti objekta jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama – ugostiteljski objekt u kojem se sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ mogu pripremati i usluživati sljedeća jednostavna jela: hot dog, hrenovke, kobasice, palačinke i slična jela, napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom stanju te pića i sladoled,
  • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja ponuditelja prema Republici Hrvatskoj,
  • Ponudu poreza za korištenje javne površine u iznosu ne manjem od onog utvrđenog u točki (I) ovog javnog poziva, odnosno ponudu plaćanja poreza za korištenje javne površine u iznosu od minimalno 420,00 HRK mjesečno,
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog poziva.

 

(III)    

 

Prijave ocjenjuje Povjerenstvo za zakup javne površine koju imenuje  gradonačelnik Grada Mursko Središće prema sljedećem kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

  • najviši ponuđeni iznos poreza za korištenje javne površine,

Po ocjeni prijava Povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o odabiru. O Odluci o odabiru podnositelja prijave s kojim će Grad Mursko Središće sklopiti ugovor o korištenju javne površine bit će obaviješteni svi prijavitelji u roku od 5 dana od dana donošenja odluke.


GRADONAČELNIK, Dražen Srpak

Skip to content