Korisnici usluge odvoza bio otpada neće plaćati višu cijenu

Fašnik u Murskom Središću ipak će se održati
04/02/2022
Sigurnost nema cijenu
06/02/2022
Fašnik u Murskom Središću ipak će se održati
04/02/2022
Sigurnost nema cijenu
06/02/2022

Korisnici usluge odvoza bio otpada neće plaćati višu cijenu

Ako pojedino domaćinstvo ne želi preuzeti smeđu kantu mora dati izjavu da kompostira bio otpad. Prema sadašnjim cjeniku za one koji preuzmu smeđu kantu cijena minimalne javne usluge se povećava za prosječno 10,00 kuna ali samo do 01.05.2022. g dok sa 01.05. sa primjenom novog cjenika temeljem Zakona o gospodarenju otpadom neće biti razlike u cijeni jer će odvoz bio otpada  biti sastavni dio cijene obvezne minimalne javne usluge odvoza otpada što znači da oni koji imaju smeđu kantu neće zbog toga plaćati ništa više već razlika u računu može nastajati samo u varijabilnom dijelu računa  koji se povećava ako je predana više  puta zelena kanta sa miješanim kom. otpadom.

 

Prije par godina Grad Mursko Središće sa okolnim općina preuzeo je privatno komunalno poduzeće Murs – ekom. Grad je većinski vlasnik sa udjelom 85%, dok okolne općine SV. Martin, Selnica, Vratišinec imaju udjele od po 5% vlasništva. U tih par godina vrijednost firme povećana je tri do četiri puta te su se svakodnevno uvodile nove usluge, a firma opremala za novu vrstu poslova. Tako je uz svoje osnovne poslove odvoza smeća na području Grada Mursko Središće preuzela zimsku službu, uređenje javnih i zelenih površina, upravljanje grobljima u Murskom Središću, Peklenica – Križovec, Selnica i Vratišinec.

 

Uz to nudi i vrši uslugu čišćenja prostora i održavanja javnih i zelenih površina i za druge JLS-e i poslovne subjekte. Nedugo je počela pružati uslugu prodaje pogrebne opreme i prijevoza pokojnika. Zaposlenicima su povećane plaće i osigurava sva ostala materijalna prava. Nabavljeni su razno razni alati i uređaji za održavanje javnih i zelenih površina te  usluge zimske službe u vrijednosti više od milijun kuna. Putem EU projekata nabavljena su dva nova komunalna vozila za odvoz otpada Mercedes u vrijednosti preko dva milijuna kuna. Jedna od usluga koja je od 01. svibnja 2022.g. obvezna je usluga zbrinjavanja bio otpada za sve korisnike i njena obveza za JLS-e jasno je određena novim Zakonom o gospodarenju otpadom.

 

Obzirom što je sagrađena nova kompostana, vrijedna 4,5 milijuna kuna i 50% financirana iz EU fondova, tvrtka Murs – ekom spremna je za takvu vrstu usluge, jer je kompostana započela s radom i uskoro će biti spreman prvi kompost. Sa 01.03.2022.g. građani će u radno vrijeme reciklažnog dvorišta moći po simboličnoj cijeni od 5,00 kuna kupiti 100 L komposta pakiranog u vreće. Riječ je o promotivnoj cijeni dok će se nadalje cijene utvrditi na temelju ekonomskih kriterija. Jedinice lokalne samouprave imale su obvezu do 31.01.2022.g. donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području, a isto je i Grad Mursko Središće na zadnjem Gradskom vijeću i učinio. Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom sa 01.05.2022. godine kreće i primjena novoga cjenika koji se već prema spomenutom zakonu temelji na fiksnom i varijabilnom dijelu usluge te predviđa i razne popuste za korisnike. Kod primjene novog cjenika ne predviđaju se neke značajnije nove obveze za korisnike.

 

Treba naglasiti da je usluga odvoza otpada u našem neposrednom susjedstvu(SLO) oko 30 eura mjesečno, što je 1,5 do 2 puta više nego kod nas. EU direktiva diktira da se na cijelom području RH mora smanjiti količina MKO (sadržaj zelene kante) te smanjiti posljedično količine koje se odlažu na odlagališta. Da bi se to postiglo potrebno je razvrstavati otpad (papir, plastika, metal) što je bila usluga i prije, a već neko vrijeme kod nas postoji i usluga odvoza bio otpada koji je inače kod onih koji ne kompostiraju završavao najvećim dijelom u zelenoj kanti te samim time povećavao količinu miješanog komunalnog otpada, a zapravo je riječ o korisnom otpadu koji se u kompostani preradi u kvalitetni kompost.

Ovih dana počela je podjela smeđih kanti domaćinstvima, jer sa 01.05.2022.g. svi koji ne kompostiraju moraju biti uključeni u odvoz bio otpada. Ako pojedino domaćinstvo ne želi preuzeti smeđu kantu mora dati izjavu da kompostira bio otpad.

Prema sadašnjim cjeniku za one koji preuzmu smeđu kantu cijena minimalne javne usluge se povećava za prosječno 10,00 kuna ali samo do 01.05.2022. g dok sa 01.05. sa primjenom novog cjenika neće biti razlike u cijeni jer će odvoz bio otpada  biti sastavni dio cijene obvezne minimalne javne usluge odvoza otpada što znači da oni koji imaju smeđu kantu neće zbog toga plaćati ništa više već razlika u računu može nastajati samo u varijabilnom dijelu računa  koji se povećava ako je predana više  puta zelena kanta sa miješanim kom. otpadom.

Upravo iz toga je vidljivo da zakonodavac želi ovakvim zakonskim odredbama potaknuti korisnike na odvojeno prikupljanje otpada kako bi se smanjilo odlaganje na odlagališta. Bio otpad je korisna sirovina i ne treba završavati u zelenoj kanti.

Zajedničkim naporima moramo doprinijeti očuvanju okoliša u kojem živimo.

 

 

Skip to content