Objava natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

OBRAZLOŽENJE odluke o izmjeni dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja kom.otpada
24/11/2022
Dječji Advent u gradu rudara počinje Čudesnim svijetom
25/11/2022
OBRAZLOŽENJE odluke o izmjeni dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja kom.otpada
24/11/2022
Dječji Advent u gradu rudara počinje Čudesnim svijetom
25/11/2022

Objava natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 391.st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 06/21) gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

 

(I)

Grad Mursko Središće prodaje nekretnine u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA – GRADILIŠTA OZNAČENA KAO:

– kat.čest.br.1837/10 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 745 m2,

– kat.čest.br.1837/11 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 566 m2,

– kat.čest.br.1837/12 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 540 m2,

– kat.čest.br.1837/13 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 540 m2,

– kat.čest.br.1837/14 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 551 m2,

 

i to javnim nadmetanjem pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o prodaji nekretnina Klasa: 021-05/22-05/61, za potrebe i u korist Grada Mursko Središće.

Namjena građevinskih čestica : stambena namjena – S

Način gradnje: individualni mješoviti – MJ

Etažnost: Po + P + 1 + Pk

Visina (Vos): 7 m

 

(II)

Početna vrijednost parcela iznosi 25,30 EUR-a/m2, a kupoprodajna cijena se isplaćuje prema postignutoj cijeni na javnom nadmetanju u protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Prije početka nadmetanja, svaki sudionik treba na žiro račun Grada Mursko Središće položiti jamčevinu u iznosu od 15.000,00 kuna.

Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj:HR8223400091827600003 poziv na broj 68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.

Dozvoljava se isključivo jednokratna isplata kupoprodajne cijene, u roku od trideset dana od dana završetka javnog nadmetanja a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) ove odluke jamčevina se ne vraća.

      Javno nadmetanje će se održati dana 15.12.2022. godine u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće s početkom u 12:00 sati.

 

(III)

Sudionici u nadmetanju dužni su u naznačeno vrijeme doći s osobnom iskaznicom ili ovjerenom punomoći i potvrdom o uplati jamčevine.

Ukoliko se sva građevinska zemljišta ne prodaju na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje ponoviti će se svakog prvog četvrtka u mjesecu s početkom u 12:00 sati, sve do prodaje svih građevinskih zemljišta


Gradonačelnik: Dražen Srpak


 

Skip to content