PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“

Od sutra karte za predstave možete kupiti i na blagajni Centra za kulturu „Rudar“
20/02/2023
Zaključci 43. sjednice kolegija gradonačelnika
21/02/2023
Od sutra karte za predstave možete kupiti i na blagajni Centra za kulturu „Rudar“
20/02/2023
Zaključci 43. sjednice kolegija gradonačelnika
21/02/2023

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“

Na temelju članka stavka članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), te na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenoga 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0004, te članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 06/21), Grad Mursko Središće raspisuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“

I.

Raspisuje se ponovljeni javni poziv (oglas) za zapošljavanje na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, a za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III“ na području Grada Mursko Središće, Općine Mala Subotica i Općine Selnica – radnica pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju:
• Radno mjesto: Radnica na poslovima potpore i podrške, te brige za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju
• broj osoba koje se zapošljavaju: 1 osoba koje će skrbiti za 6 korisnika mjesečno
• vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme od 6 mjeseci na puno radno vrijeme,
• predviđeno mjesto rada obavljanja poslova na području Grada Mursko Središće ili na području Općine Mala Subotica ili na području Općine Selnica,
• Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim
aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.
• Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama : žene od 50 godina i više; osobe s invaliditetom; žrtve trgovanja s ljudima; žrtve obiteljskog nasilja; azilantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.; liječene ovisnice; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci; pripadnice romske nacionalne manjine; beskućnice.

II.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
– Nezaposlena žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez završene osnovne škole, završena osnovna škola ili završena srednja škola) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s time da prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine i to:
• žene od 50 godina i više,
• žene s invaliditetom,
• žrtve trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja,
• azilantice,
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
• liječene ovisnice,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
• pripadnice romske nacionalne manjine,
• beskućnice,

III.

I. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
– Obrazac prijave
– Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
– Preslika osobne iskaznice
– Preslika dokaza o završenoj školi (svjedodžba)
– Potvrda HZZ o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon objave Javnog poziva)
– Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na Internet stranici uz javni poziv)

IV.

Dodatna dokumentacija za teže zapošljive/ranjive skupine definiranih pozivom potrebno je priložiti sljedeće:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina obvezni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost pod jednakim uvjetima.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

V.

Za kandidate prijavljene na oglas, a koji ispunjavaju uvjete i imaju urednu prijavu provesti će se razgovor. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je potpuna, odnosno koja sadrži sve podatke i priloge.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.
Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke IV. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
U ponovljenom javnom pozivu pisane prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnim stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće, obavezno s naznakom: „Za ponovljeni javni poziv – Zaželi III“.
Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Mursko Središće https://mursko-sredisce.hr/, internetskoj stranici Mala Subotica https://opcina-mala-subotica.hr/, i internetskoj stranici Općina Selnica https://www.selnica.hr/.

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Skip to content