Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

pisanim putem na adresu:

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radića 4
40315 MURSKO SREDIŠĆE


telefonom na broj: +385 40 370 771

Mail: grad@mursko-sredisce.hr

službenik za informiranje: Marta Erdelja


Grad Mursko Središće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.


Pristup informacijama

pdf

Godišnje izvješće pristup informacijama za 2023. godinu

Veličina: 214.02 KB
Dodano datuma: 10.01.2024
xls

Upitnik-za-samoprocjenu-GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Veličina: 369.50 KB
Dodano datuma: 06.09.2023
doc

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Veličina: 32.50 KB
Dodano datuma: 30.08.2023
pdf

ODLUKA ZAMJENIK SLUZBENIK ZA INFORMIRANJE 2023

Veličina: 107.54 KB
Dodano datuma: 30.08.2023
pdf

ODLUKA SLUZBENIK ZA INFORMIRANJE 2023

Veličina: 109.38 KB
Dodano datuma: 30.08.2023
pdf

Godisnje_izvjesce 2022 godina

Veličina: 213.93 KB
Dodano datuma: 03.01.2023
csv

Godisnje_izvjesce 2022

Veličina: 19.31 KB
Dodano datuma: 03.01.2023