Smeće

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće.
15/02/2021
Gradonačelnik naložio striktno kažnjavanje počinitelja zagađivanja okoliša
16/02/2021

Smeće

Komunalni redar Grada Mursko Središće prilikom ophodnje terena naišao je opet na novu hrpu smeća koje naravno nije zbrinuto na adekvatan način. Tijekom izvida bačenog smeća pronađeni su računi te je tako identificiran vlasnik. Utvrđeno je da je dotična osoba zbrinjavanje otpada prepustila trećoj osobi/ neovlaštenoj osobi koja je umjesto na odlagalište otpad odbacila na poljski put. Dotična osoba primila je nalog da otpad u što kraćem roku očisti, što je i učinjeno te joj je dana opomena.

 

Upozoravamo građane da na području grada postoji propisani sustav odvoza komunalnog otpada (miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada), građanima je omogućeno korištenje smeđih kanti, vrši se selekcija otpada, mogućnost odvoza glomaznog otpada, reciklažno dvorište, točnije niz mogućnosti za adekvatno zbrinjavanje otpada.

 

Stoga se mole građani da se poštuje propisani sustav odvoza komunalnog otpada te da se smeće ne deponira tako da se daje trećim osobama. Svaki drugačiji postupak neizbježno dovodi do toga da smeće završava po jarcima i šumama i zagađuje naš okoliš.

Skip to content