Zaključci 10. sjednice kolegija gradonačelnika

Kino postaje mjesto okupljanja u Murskom Središću – ulaznice moguće rezervirati i putem maila
02/11/2021
Prijam u službu na određeno vrijeme – 6 mjeseci; Viši referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
04/11/2021

Zaključci 10. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.11.2021. godine na 10. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Mala Mima j.d.o.o. za proizvodnju i usluge, Čakovec – prihvaća se ponuda za novo igralo u visini od 10.265,94 kuna (klackalica na dvije opruge za četvero djece) na lokaciji Peklenica – Krnišće te ponuda za novo igralo (kombinirano igralo; tobogan, ljuljačka s dvije ravne gumene sjedalice i dvostrana penjalica – drvene prečke i mreža) na lokaciji ulica Marka Kovača Mursko Središće (na gradskom zemljištu kod spoja ulice Marka Kovača i Slatine) u visini od 20.870,31 kuna.

 

 1. GEO-M d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za snimanje i izradu geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta na području Grada Mursko Središće u k.o. Križovec u iznosu od 8,00 kuna po dužnom metru, za potrebe aglomeracije u Križovcu.

 

 1. Udruga mažoretkinja Murskog Središća – prihvaća se zamolba za sufinanciranje prijevoza autobusom na Europsko prvenstvo mažoret plesa i twirling u Poreču u visini od 5.371,32 kuna, a koje je održano u 10. mjesecu.

 

 1. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2021./2022. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće.

 

 1. Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pribavljanje idejnog rješenja za uređenje parkirališta na prostoru klaonice Hoblaj koju je Grad Mursko Središće otkupio. Nakon što se pribave ponude i izradi idejno rješenje te ako će isto biti prihvatljivo i zadovoljavajuće pristupit će se rušenju objekta.

 

 1. Ekonomska i trgovačka škola Čakovec – Grad Mursko Središće daje potporu za sponzorstvo 100. obljetnice Ekonomske i trgovačke škole, međutim mišljenja smo da bi se trebali usuglasiti kriteriji za sve općine i gradove Međimurske županije prema kojima bi onda općine i gradovi dodijelili financijsku pomoć za tu svrhu, a prema ujednačenim kriterijima, što ne isključuje da pojedini gradovi ili općine mogu dati i više. Predlažemo da se obilježavanje 100. obljetnice ekonomske i trgovačke škole Čakovec stavi na dnevni red kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije.

 

 1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Spomen parku naftaštva – u sklopu projekta “Energy Tour financiranog iz Interreg V-A Hungary – Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020, ID projekta: HUHR/1901/2.1.2/0147” – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku su pristigli dvije (2) ponude, Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić u visini od 14.000,00 kuna.

 

 1. Izrada glavnog projekta – projektne dokumentacije za izgradnju pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku su pristigli dvije (2) ponude, Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke VIZ-EX d.o.o., Nedelišće u visini od 28.375,00 kuna.

 

 1. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem pješačke staze u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središće obavljat će tvrtka NORD-ING d.o.o., Čakovec, u visini od 4.000,00 kuna. S tvrtkom će se sklopiti ugovor za navedene radove.

 

 1. Grad Mursko Središće prihvaća troškove nastale preuzimanjem građevinskog otpada koji sadrži azbest na lokaciji reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Murs – ekom, za dio otpada koji sadrži azbest nastao za područje grada Mursko Središće. Nadalje, pojedino domaćinstvo ima pravo jedanput u šest mjeseci bez naplate predati 200 kg azbestnog otpada isključivo sa svojih objekata, a prije prijema dužno je prijaviti komunalnom redarstvu koje će izaći na teren i utvrditi da se radi o otpadu sa objekata tog domaćinstva. Za količine veće od toga, zbrinjavanje su oni koji takav otpad imaju dužni vršiti putem ovlaštenih koncesionara. U idućoj godini Murs – ekom će pokušati za građanstvo tu uslugu osigurati na reciklažnom dvorištu uz naplatu zbrinjavanja po kilogramu otpada.

 

 1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Spomen domu rudarstva – u sklopu projekta “Energy Tour financiranog iz Interreg V-A Hungary – Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020, ID projekta: HUHR/1901/2.1.2/0147” – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih tri (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića u visini od 16.000,00 kuna.

 

 1. Izrada glavnog projekta – projektne dokumentacije za Spomen dom rudarstva – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih tri (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića u visini od 58.500,00 kuna.

 

 1. S obzirom na utvrđenje dodatnih potrebitih radova na Spomen domu rudarstva potrebno je doraditi troškovnike. Zbog navedenog poništava se postupak jednostavne nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova u Spomen domu rudarstva.

 

 1. Župa Marije Kraljice i sv. Ladislava Mursko Središće – odobrava se isplata financijskih sredstava u visini od 100 tisuća kuna za izvođenje projekta vanjskog oltara i natkrivenog molitvenog prostora. U proračunu za 2022. godinu također će se osigurati sredstva za tu namjenu prema mogućnostima proračuna.

 

 1. U Gradu Mursko Središće, 27. kolovoza, održana je koordinacija na temu projekt Aglomeracija s naglaskom na obnovu cesta. Neke od njih se ovih dana završavaju (Martinska ulica i ulica Matije Gupca) sa zakašnjelim rokovima dogovorenih na toj koordinaciji, ali bi u idućim danima trebale biti završene. Ono što je nužno potrebito je što prije završiti ulicu Vladimira Nazora (pristup školi, Domu zdravlja i sportskoj dvorani), zatim Frankopansku ulicu koja je iznimno tranzitna i povezuje donje i gornje Međimurje, Kolodvorsku ulicu koja vodi prema Domu za starije i nemoćne i željezničkom stajalištu, te ulicu Brezje. U slučaju loših vremenskih prilika, a znamo da zimska služba počinje s 15.11., navedene ulice bit će nemoguće čistiti što će rezultirati velikim problemima za korisnike i stanovnike. Stoga se zadužuje Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da naručitelju (Međimurske vode), izvođaču radova (Tegra) i nadzornom inženjeru uputi dopis za žurnim očitovanjem o krajnjim terminima sanacije tih ulica u prihvatljivom roku.

 

 1. Pozivamo građane da za bilo kakve upite ili štete nastale prilikom izvođenja radova na Aglomeraciji Mursko Središće jave direktno izvođaču radova (Tegra) ili naručitelju projekta (Međimurske vode) i to na sljedeće brojeve:

 

Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su:

 

Osobe za kontakt od strane Naručitelja u uredovno radno vrijeme, radnim danom od 7:00h do 15:00h, su:

 • Kristijan Vuk, struč.spec.ing.aedif., Voditelj projekta i voditelj za radove u naselju Mursko Središće, tel: 040/373-725, mail: vuk@medjimurske-vode.hr
 • Dalibor Jezernik, ing.građ., voditelj za radove u naselju Hlapičina, tel: 040/373-722, mail: dalibor.jezernik@medjimurske-vode.hr
 • Nikola Trupković, mag.ing.aedif., voditelj za radove naselju Peklenica , tel: 040/373- 723, mail: nikola.trupkovic@medjimurske-vode.hr

 

 1. Zadužuje se komunalno redarstvo i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da promptno pristupe zbrinjavanju bio otpada i lampiona na gradskom groblju Mursko Središće i groblja Peklenica – Križovec, a koji u velikim količinama nastaju zbog blagdana Svih svetih.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje ponuda za projektiranje visećeg mosta preko rijeke Mure.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju božićnog kićenja centra grada i okolnih naselja, s time da se do 19. studenog ukrasi grad Mursko Središće, a do 06. prosinca sva okolna naselja.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/283

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 02.11.2021.

 

 

Skip to content