Zaključci 102. stručnog kolegija gradonačelnika

Grad Mursko Središće prednjači u Hrvatskoj po razvoju u posljednjim godinama
13/04/2021
Gradonačelnik Dražen Srpak potpisao ugovor za dodatnih 350 tisuća kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju pješačke staze u ulici Matije Gupca
14/04/2021

Zaključci 102. stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.04.2021. godine na 102. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Zbog skorašnjeg početka radova na rekonstrukciji vodovodnih i plinskih instalacija i postavljanje fekalne kanalizacije u ulici Josipa Broza Tita te glavnom raskrižju koji bi trebali trajati do 15. lipnja, a nastaviti se u mjesecu rujnu sve do početka sezone zimske službe (15. studenog) smatramo da se zbog tih radova ne može teretni promet odvijati normalno i sigurno te je potrebito u vremenu izvođenja radova dozvoliti prometovanje samo lokalnim prijevoznicima s područja Međimurske županije i nužno potrebni promet teretnih vozila. U tu svrhu upućuje se zahtjev u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

 

 1. Grad Mursko Središće traži od izvođača radova na aglomeraciji da se do završne sanacije ulica u kojima su završeni radovi iskopa za fekalnu kanalizaciju i kućne priključke održavaju tako da se promptno saniraju rupe nastale prometovanjem vozila, a u vrijeme sušnih dana da se ulice polijevaju kako se ne bi stvarala prašina.

 

 1. Obavještava se javnost da bi prema dogovoru s Međimurje plinom do 15. lipnja u Martinskoj ulici trebale biti postavljene nove plinske cijevi s priključcima, a po završetku Martinske ulice postavljanje bi se izvršilo u Frankopanskoj ulici, a kako bi se moglo prići završnoj sanaciji tih dviju ulica na način da se preasfaltira kompletni kolnički zastor. Prije asfaltiranja izvođač radova dužan je ukloniti i sanirati štete na pješačkim stazama.

 

 1. Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za organizaciju Zelene čistke koja će se održati u subotu 24.04.2021. godine. Odsjek za društvene djelatnosti dužan je dogovoriti s Mjesnim odborima i gradskim udrugama njihovo uključenje. Prikupljeno smeće će se na adekvatni način zbrinuti putem komunalnog poduzeća Murs – ekom.

 

 1. Zbog povećanja prometa u Poljskoj ulici, jer je otvoreni novi Dječji vrtić, prometnim elaboratom potrebito je brzinu kretanja smanjiti na 40 km/h u svrhu povećanja sigurnosti, a ujedno i izgraditi pješačku stazu.

 

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se da pribavi tri ponude za izradu projektne dokumentacije za pješačku stazu u Poljskoj ulici.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dogovor s Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Čakovec, za čišćenje i izmuljivanje gornjeg potoka od mosta na Martinskoj ulici do utoka u rijeku Mure.

 

 1. Obrtnička komora Međimurske županije, I.G.Kovačića 4 – prihvaća se popis četvero stipendista s područja Grada Mursko Središće. Grad će sufinancirati stipendije s po 300,00 kuna mjesečno po učeniku.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za projekt sanacije ulica u naselju Hlapičina po završetku radova aglomeracije.

 

 1. Prihvaća se ponuda o priključenju za priključna mjesta i to za: kameru u Martinskoj ulici, semafor u ulici Marka Kovača na križanju Poljske ulice i ulice Slatine te kameru na ulasku u naselje Štrukovec iz smjera Čakovca.

 

 1. Prihvaća se idejno rješenje parcelacije u nastavku ulice Augusta Šenoe, gdje se parcelacijom dobiva 11 novih građevinskih čestica od kojih će 6 gradilišta biti veličine 20 metara na kojima će biti moguća gradnja stambenog objekta na kat, a na preostalih 5 gradilišta – veličine 16 metara bit će moguća gradnja stambenog objekta – prizemnica.

 

 1. Prihvaća se idejno rješenje za izradu glavnog projekta za izgradnju autobusnog stajališta, javnog parkirališta i izmjene regulacije prometa Selske ulice. Prema glavnom projektu na prostoru autobusnog stajališta izgradit će se 19 parkirnih mjesta, dok će Selska ulica biti jednosmjerna.

 

 1. Obrt Plamen, Zrinskih 9, Peklenica – prihvaća se ponuda za uređenje prostorija u Društvenom domu u Križovcu za potrebe udruga.

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD-a Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Križovca: Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Mihael Vinković, Roberto Horvat.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/92

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 13.04.2021.

Skip to content