Zaključci 13. sjednice kolegija gradonačelnika

U Murskom Središću održat će se božićni koncert KUD-a Mura i Gradskog puhačkog orkestra
22/12/2021
Gradonačelnik Dražen Srpak potpisao ugovor o projektu koji jamči nastavak visokog standarda predškolskog obrazovanja u Murskom Središću
23/12/2021

Zaključci 13. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.12.2021. godine na 13. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

  1. NK Hajduk Štrukovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 17.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.
  2. NK Torpedo Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 15.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.
  3. OK Plavi Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 10.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.
  4. ŠRD Karas Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.
  5. NK Plavi Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 25.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.
  6. Udruga HVIDR-a Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/359

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 22.12.2021.

 

 

Skip to content