Zaključci 15. sjednice kolegija gradonačelnika

Što su čiji prohodi ?
05/01/2022
Centar za kulturu „Rudar“ nastavlja s kino predstavama u više termina i po popularnim cijenama
13/01/2022
Što su čiji prohodi ?
05/01/2022
Centar za kulturu „Rudar“ nastavlja s kino predstavama u više termina i po popularnim cijenama
13/01/2022

Zaključci 15. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.01.2022. godine na 15. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 

  1. Nalaže se predsjednicima Mjesnih odbora da u naseljima u okviru svojih nadležnosti provjere stanje ispravnosti javne rasvjete, a podatke (popravak ili zamjena rasvjete) dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s potencijalnim investitorom za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog materijala dogovori završni sastanak s naglaskom na realizaciju navedenog projekta. U protivnom nalaže se direktoru komunalnog poduzeća Murs-ekoma da se u što skorije vrijeme pokrenu aktivnosti oko osiguravanja uvjeta zbrinjavanja građevinskog otpada; što uključuje definiranje lokacije, projektiranje, izgradnju i opremanje.

 

  1. Zadužuje se Ured grada i ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” za pripremu prijedloga programa obilježavanja 25 godina Grada Mursko Središće.

 

  1. Zbog višekratnih reakcija roditelja učenika Područne škole u Peklenici u svezi uređenja školskog dječjeg igrališta u sklopu same škole upućuje se zamolba osnivaču škole, Međimurskoj županiji, da se igralište u primjerenom roku uredi. Navedeni zaključak dostavlja se na znanje i ravnatelju Osnovne škole Mursko Središće.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da dogovori s Međimurskom županijom termin radnog sastanka na temu dogradnje zgrade Osnovne škole Mursko Središće.

 

  1. Zadužuje se Ured grada da prikupi ponude za prijevoz autobusom u dječji vrtić za djecu romske nacionalne manjine koja su obveznici pohađanja programa predškole.

 

  1. U siječnju se tradicionalno održavao Susret poduzetnika. S obzirom na trenutne mjere isti nije moguće održati u onakvom obliku kakav je bio do sada. Ovogodišnji susret poduzetnika planira se održati u sklopu obilježavanja Dana Grada.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje nekadašnjeg kino projektora koji se koristio u Kinu Rudar. Projektor će biti postavljen na osvijetljenom postolju zatvoren sa staklom na zelenoj površini ispred Centra za kulturu “Rudar”.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:  Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/ 10

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 12.01.2022.

 

 

Skip to content