Zaključci 19. sjednice kolegija gradonačelnika

Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta i kompostane Mursko Središće
21/02/2022
Grad Mursko Središće sufinancira pomagače za djecu s teškoćama u razvoju u vrtićima
23/02/2022
Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta i kompostane Mursko Središće
21/02/2022
Grad Mursko Središće sufinancira pomagače za djecu s teškoćama u razvoju u vrtićima
23/02/2022

Zaključci 19. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.02.2022. godine na 19. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za kupnju montažnog sanitarnog čvora (muški, ženski i za osobe s invaliditetom) koji će se postaviti na Šetnici sv. Barbare u blizini dječjeg igrališta. Napominjemo da se radi o normalnom sanitarnom čvoru (ne kemijskom) koji će biti spojen na vodovodnu mrežu i odvodnju te će svojim izgledom (obložen drvenim oblogama) u potpunosti uklapati u ambijent šetnice.

 

 1. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić – prihvaća se ponuda za izradu izmjena i dopuna Glavnog projekta ”Uređenja desne obale rijeke Mure u Murskom Središću – rkm 67+580 – 68+200’’ u iznosu od 32.000,00 kuna brutto.

 

 1. Alpro Šardi d.o.o. – s obzirom na dotrajalost, prihvaća se ponuda za ugradnju nove staklene stijene na zgradi bivše apoteke u iznosu od 8.584,40 kuna koja je dana na korištenje Kulturno umjetničkom društvu “Mura”.

 

 1. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Međimurske županije – Grad Mursko Središće raspisao je Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godine i isti je otvoreni do 03. ožujka 2022. godine. Svoje programe/projekte možete prijaviti na navedeni javni poziv.

 

 1. Župa sv. Marka Selnica – temeljem zamolbe za uređenje sakristije i farbanje unutrašnjosti kapele Gospe Škapularske, koja administrativno spada u grad Mursko Središće, odobrava se kapitalna donacije u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

 1. Župa Marije Kraljice i sv. Ladislava Mursko Središće – temeljem zamolbe za pomoć i sufinanciranje izvođenja projekta vanjskog oltara i natkrivenog molitvenog oltara odobrava se kapitalna donacija i to na način da će se u proračunu za 2022. godinu osigurati sredstva u visini od 75.000,00 kuna te u proračunu za 2023. godinu 75.000,00 kuna. Procijenjeni iznos za završetak projekta iznosi 674.940,50 kuna. U 2021. godini grad je već sufinancirao projekt sa 100 tisuća kuna tako da će ukupna donacija grada iznositi 250 tisuća kuna.

 

 1. Župa Uzvišenja Svetoga Križa Vratišinec – temeljem zamolbe za uređenje grobne kuće na groblju Peklenica – Križovec odobrava se kapitalna donacija u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

 1. Župa sv. Martina biskupa, Sv. Martin na Muri – temeljem zamolbe za uređenje okoliša crkve sv. Ane u Hlapičini odobrava se kapitalna donacija u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

 1. Udruga veterana 7. gardijska brigada “Puma” – Grad Mursko Središće raspisao je Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godine i isti je otvoreni do 03. ožujka 2022. godine. Svoje programe/projekte možete prijaviti na navedeni javni poziv.

 

 1. Temeljem zamolbe za sufinanciranje logopedske terapije u udruzi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije odobrava se 50% od ukupnog troška terapije.

 

 1. Zadužuje se Odsjek za opće-društvene djelatnosti da udruzi umirovljenika Mursko Središće dostavi popis umirovljenika s područja grada Mursko Središće koji su prema usuglašenim kriterijima predali zahtjev za božićnicu. Popis će udruga umirovljenika ažurirati kako bi se utvrdila lista za pravo na dodjelu bonova za Uskrs.

Kriteriji za ostvarivanje prava na bonove su:

*mirovine (prihodi) do 1.600,00 kuna = bon u vrijednosti od 140,00 kuna

*mirovine (prihodi) od 1.600,00 do 2.100,00 kuna = bon u vrijednosti od 120,00 kuna

*mirovine (prihodi) od 2.100,00 do 2.600,00 kuna = bon u vrijednosti od 100,00 kuna

 

Bonovi će se moći iskoristiti u trgovini KTC u Murskom Središću. Uz gore navedene bonove umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodijelu bonova dobiti i poklon bon u vrijednosti od 100,00 kuna koji će moći iskoristiti u mesnici MIHALIĆ u Murskom Središću.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:  Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/60

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 23.02.2022.

Skip to content