Zaključci 2. sjednice kolegija gradonačelnika

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
16/06/2021
Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva u sklopu projekta CO-EMEP
16/06/2021

Zaključci 2. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.06.2021. godine na 2. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Sportsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće – odobrava se isplata sredstva u iznosu od 46.000,00 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta i programa udruga.

 

 1. Cedrus Forest d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za poslove stručne službe za provođenje programa zaštite divljači u visini od 10.000,00 kuna + PDV. Ponuda uključuje sve propisane poslove koje je Stručna služba za provođenje Programa zaštite divljači dužna obavljati temeljem Pravilnika, a sukladno svim važećim Zakonskim aktima i odnosi se na razdoblje od jedne lovne godine ( 01.04. tekuće godine do 31.03.2022. godine).

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu plana rasvjeta kojeg je Jedinica lokalne samouprave dužna izraditi temeljem Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za popravak postojećih dječjih igrala na nogometnom igralištu “Mura” u Hlapičini te uređenje podnožja igrala.

 

 1. Udruga inovatora Hrvatske i Grad Prelog organiziraju 12. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA u razdoblju od 02. do 04. srpnja 2021. godine u dvorani SRC DG SPORT u Prelogu. Pozivaju se izlagači inovatori, inovativni poduzetnici, obrtnici, članovi akademske zajednice i gospodarski i poljoprivredni subjekti ako postoji interes za isti da se jave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće do 21.06.2021. godine.

 

 1. Mreža za zaštitu životinja – Grad Mursko Središće 2019. godine donio je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, gdje se u čl. 3 st. 2 navodi da posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. Grad podržava i daje punu podršku nacionalnoj kampanji “Za Hrvatsku bez pasa na lancu”.

 

 1. Dječji vrtić Selnički zvončići – temeljem zamolbe za sufinanciranje u iznosu većem od 60% ekonomske cijene vrtića za dvoje djece s posebnim potrebama iz mjesta Štrukovca, a koje će pohađati novoosnovani vrtić u Selnici, Grad Mursko Središće prema Odluci o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće ne može sufinancirati u iznosu većem od 60% ekonomske cijene. Grad Mursko Središće može sufinancirati trošak osobnog asistenta u visini traženog povećanja sufinanciranja.

 

 1. InTeh obrt za usluge, Žabnik – odobrava se ponuda za održavanje web stranice Grada Mursko Središće u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

 

 1. Sportsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće – temeljem zamolbe za završnicu kupa Hrvatskog sportskog ribolova koje će se održati od 16.07. do 18.07.2021. godine u Banovoj Jaruzi u Bjelovaru odobravaju se sredstva u visini od 2.500,00 kuna. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sklopit će se ugovor o dodijeljenim sredstvima.

 

 1. Zrinska garda Čakovec – temeljem zamolbe za potporu izdavanja reprezentativne monografije “Novi Zrin – Zrinska utvrda na Muri” odobravaju se sredstva u visini od 3.000,00 kuna. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sklopit će se ugovor o dodijeljenim sredstvima.

 

 1. Mag – Commerce d.o.o., Šenkovec – prihvaća se ponuda u visini od 6.369,31 kune za postavljanje nove hidraulične pumpe i elektromotora na vodovodu u naselju Hlapičine, zbog kvara stare pumpe na istom.

 

 1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Izgradnja pješačke staze u ulici Matije Gupca u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene 3 (tri) ponude u roku su pristigle 2 (dvije) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Čakovec u vrijednosti od 33.125,00 kuna (s PDV-om).

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 16.06.2021.

 

 

Skip to content