Zaključci 22. sjednice kolegija gradonačelnika

Prije Uskrsa još jedan kino vikend u CZK „Rudar“
14/04/2022
Podijeljeni uskršnji paketi potrebitima na području grada Mursko Središće
14/04/2022
Prije Uskrsa još jedan kino vikend u CZK „Rudar“
14/04/2022
Podijeljeni uskršnji paketi potrebitima na području grada Mursko Središće
14/04/2022

Zaključci 22. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.03.2022. godine na 22. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za uređenje parkirališta i prometnica na prostoru nekadašnje klaonice Hoblaj.
 2. Bioinstitut d.d. – prema ispitanim parametrima uzorci vode u Hlapičini i prirodnom izvoru pitke vode “Curek” odgovara odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
 3. Spomen dom rudarstva – vanjsko uređenje – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponuda. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. u iznosu od 407.457,50 kuna.
 4. T.O. “Bobica”, vrtni centar – prihvaća se ponuda za postavu travnatih tepiha na igralištu u Istarskom naselju u Murskom Središću u iznosu od 12.800,00 kuna
 5. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu na području grada Mursko Središće Župa Marije Kraljice i sv. Ladislava oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za građenje nadstrešnice za održavanje svjetovnih i religijskih događaja.
 6. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu grada Mursko Središće Planinarsko društvo “Bundek” oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za građenje zgrade sporta i rekreacije (Planinarski dom).
 7. Mala Mima j.d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za postavljanje novog dječjeg igrala (košara ljuljačka s gnijezdom, drvena konstrukcija) na dječjem igralištu na Šetnici sv. Barbare u iznosu od 14.000,00 kuna s pdv-om.
 8. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti za pokretanje postupka provedbe Programa javnog rada.
 9. Sportska udruga slijepih “Zrinski”, Čakovec – odobrava se pokroviteljstvo u visini od 500,00 kuna za odlazak na pojedinačno Državno prvenstvo slijepih i visoko slabovidnih osoba u električnom pikadu koje će se održati u Puli.
 10. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje četiri komada info ploča na prostoru Šetnice sv. Barbare i izletišta skela “Fusek”. Sukladno Odluci o komunalnom redu na području grada Mursko Središće određuju se pravila ponašanja na javnim površinama. Rok za postavu info ploča je tjedan dana.
 11. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – povodom obilježavanja 10. godina rada odobrava se donacija za kupnju uređaja za pročišćavanje, hlađenje i zagrijanje vode u iznosu od 2.900,30 kuna.
 12. DVD Križovec – prima se na znanje i prihvaća popis operativnih članova za oslobođenje plaćanja komunalne naknade u 2022. godini te se prema odluci javno objavljuje. Popis operativnih članova: Kostanjević Josip, Korbelj Danijel, Strojko Marko, Frančić Josip, Strojko Zdravko, Vinković Mihael, Horvat Roberto, Vresk Sebastijan, Leček Ivica.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/124

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 13.04.2022.

Skip to content