Zaključci 23. sjednice kolegija gradonačelnika

Dora Rebernik i Hrvatski gudački kvartet za početak bogatog glazbenog svibnja u Centru za kulturu „Rudar“
29/04/2022
Privremeno autobusno stajalište u Murskom Središću
29/04/2022
Dora Rebernik i Hrvatski gudački kvartet za početak bogatog glazbenog svibnja u Centru za kulturu „Rudar“
29/04/2022
Privremeno autobusno stajalište u Murskom Središću
29/04/2022

Zaključci 23. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.04.2022. godine na 23. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 

  1. Hrvatska udruga socijalnih radnika – odobrava se pokroviteljstvo za XI. Konferenciju socijalnih radnika u iznosu od 1.500,00 kuna. Konferencija će se održati u Hotelu Terme Sveti Martin u Svetom Martinu na Muri od 16. do 18. svibnja 2022.g.

 

  1. Prijatelji životinja – zadužuje se pročelnik Ureda grada za pokretanje aktivnosti oko obilježavanja mjeseca kastracije pasa i mačaka te objavu brošura i letaka na web stranicu i lokalne medije.

 

  1. Prihvaća se idejno rješenje za postavljanje nekadašnjeg kino projektora na travnatoj površini ispred Centra za kulturu “Rudar”. Sredstva za tu namjenu planirat će se u idućem proračunu.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda Grada i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje pregovaračkog postupka za sanaciju prometnica iza aglomeracije u Murskom Središću, Peklenici i Hlapičini.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za iscrtavanje horizontalne signalizacije na raskrižju Trg braće Radića i ulice Matije Gupca u Murskom Središće i nastavak pješačke staze od parkirališta u ulici Matije Gupca do zgrade Gradske uprave.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/150

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 29.04.2022.

Skip to content