Zaključci 24. sjednice kolegija gradonačelnika

Zaključci 24. sjednice kolegija gradonačelnika
11/05/2022
Za Međunarodni dan obitelji koncert udomljene djece i Zagrebačkih solista u Centru za kulturu „Rudar“
12/05/2022
Zaključci 24. sjednice kolegija gradonačelnika
11/05/2022
Za Međunarodni dan obitelji koncert udomljene djece i Zagrebačkih solista u Centru za kulturu „Rudar“
12/05/2022

Zaključci 24. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.05.2022. godine na 24. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. BDC d.o.o. – prihvaća se ponuda za uslugu prijave i provedbe projekta u sklopu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C3.1. R1- I1.1. Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

 

  1. NK “Torpedo” Križovec – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 15.000,00 kuna i tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 kuna za potrebe kupnje kosilice te za potrebe plaćanja režija, održavanje igrališta i prostorija kluba.

 

  1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za potrebe redovnog poslovanja društva te 20.000,00 kuna za potrebe nabavke opreme za rad s djecom (kacige, brentače, oznake…).

 

  1. ŠRD “Mura” Mursko Središće – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 30.000,00 kuna te isplata polovice sredstava tekuće donacije u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

  1. NK “Rudar” – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 50.000,00 kuna za potrebe podmirenja troškova energenata, održavanja igrališta te nastalih troškova natjecanja u 3. HNL.

 

  1. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Čakovec – temeljem Sporazuma odobrava se isplata financijskih sredstava u visini od 0,50 lp po stanovniku.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za obavljanje nadzora nad radovima na rekonstrukciji Selske ulice u Murskom Središću s izgradnjom parkirališta na autobusnim peronima.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za sadnju cvijeća na Gradskoj upravi, balkonu i ogradama Centra za kulturu “Rudar” te mostovima na području grada.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/166

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 11.05.2022.

Skip to content