Zaključci 25. sjednice kolegija gradonačelnika

Večeras u 19.00 sati – Sanjam mir, humanitarni koncert za stradalnike rata u Ukrajini
22/05/2022
MOVE WEEK 2022. REKREATIVNE IGRE DJECE VRTIĆKE DOBI
24/05/2022

Zaključci 25. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.05.2022. godine na 25. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje poludnevnog boravka djeteta u Dnevnom boravku djece “Dr. Antun Bogan” Čakovec u iznosu od 700,00 kuna mjesečno i to do 31.12.2022.godine.

2.Škola nogometa “Rudar” Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo za odlazak na međunarodni turnir “Crikvenica Cup 2022.” na način da će se financirati jedan autobus za prijevoz djece.

3.Stanko Tuksar, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 800,00 kuna za sudjelovanje na međunarodnoj ultramaratonskoj utrkci u slovenskom gradu Kranju.

4.Kajak-kanu klub “Mura” Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 3.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 7.000,00 kuna za provedbu projekta “Promicanje sportova na vodi u sportske, rekreativne i turističke svrhe” koji će se održati u sklopu manifestacije “Ljeto uz Muru 2022”.

5.Odbojkaški klub “Plavi” Peklenica – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa udruga odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 kuna za podmirivanje dospijelih troškova.

6.SRD “Verk” Križovec – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 kuna za kupnju hladnjaka.

7.Temeljem Zakona o elektroničkim medijima zadužuju se pročelnik Ureda grada i pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za raskidanje postojećih ugovora s nakladnicima elektroničkih medija te za raspisivanje natječaja za takvu vrstu usluga ograničeno isključivo na područje Međimurske županije. Postojeći ugovori vrijede do okončanja natječaja i sklapanja ugovora. Za 2023. godinu natječaj će se raspisati do kraja ove godine.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/187

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 23.05.2022.

Skip to content