Zaključci 27. sjednice kolegija gradonačelnika

Zatvara se ŽC 2003 kod mosta Brodec u Peklenici zbog izvođenja kanalizacijskih radova
04/07/2022
PRIZNANJE GRADU MURSKO SREDIŠĆE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST
05/07/2022

Zaključci 27. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.07.2022. godine na 27. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zbog stalnih problema koji nastaju na projektu Aglomeracija Mursko Središće, a tiču se dinamike radova, sanacije cesta i ostalih pitanja, zadužuje se Ured grada za organizaciju sastanka s naručiteljem projekta Alomeracije Mursko Središće – Međimurske vode, s izvođačem radova – tvrtkom Tegra d.o.o. te nadzorom na projektu.

2.Temeljem traženih sedam (7) ponuda za izradu glavnog projekta – izgradnja Sportskog parka na poziciji ulice Franje Koroša do ŠRC Zalešće Mursko Središće pristigle su četiri (4) ponude od kojih je najpovoljnija ponuda tvrtke Civil consult j.d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 105.312,50 kuna s uključenim PDV-om.

3.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije izmjena i dopuna glavnog projekta zagrade sporta i rekreacije – Planinarska kuća Bundek na kč.br.474 k.o. Mursko Središće.

4.Na cijelom području grada Mursko Središće prema pravilima struke, početkom jeseni ove godine izvršit će se deratizacija temeljem tražene ponude od tvrtke Bioinstitut u iznosu od 46.000,00 kuna + PDV.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Geo-M d.o.o. za geodetske usluge formiranja pet građevinskih parcela na lokaciji Ulica Slatine u Murskom Središću u iznosu od 2.500,00 kuna po parceli.

6.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije pošalje Plan radova na ŽC i LC Međimurske županije u 2023. godini i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

  1. Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 6.000,00 kuna župi Marije Kraljice i sv. Ladislava za obavljanje fasaderskih radova na kapelici u ulici Matije Gupca.

8.Miners MC, Mursko Središće – temeljem ugovora o financiranju projekata/programa/manifestacija udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 8.000,00 kuna za unutrašnje uređenje klupskih prostorija.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/231

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 05.07.2022.

Skip to content