Zaključci 28. sjednice kolegija gradonačelnika

Prvi Murski wine fest na Šetnici sv. Barbare
08/07/2022
Za kraj Ljeta uz Muru prvi Craft beer fest
09/07/2022
Prvi Murski wine fest na Šetnici sv. Barbare
08/07/2022
Za kraj Ljeta uz Muru prvi Craft beer fest
09/07/2022

Zaključci 28. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.07.2022. godine na 28. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan, Drago Belše, Mateja Novak, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Primili smo na znanje ponudu tvrtke Alzas Alarms d.o.o. za dobavu i isporuku autonomnog sustava foto nadzora na kritične lokacije u svrhu zaštite vanjskih prostora i sprječavanja i identifikaciju bespravnih odlaganja otpada traži se probni rad sustava te ako se pokaže uspješnim Grad Mursko Središće spreman je naručiti minimalno jedan sustav.

2.Prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi, članak 6., prihvaća se ponuda konzultantske tvrtke BDC d.o.o.za konzultantske usluge za prijavu i provedbu projekta “Sjeverna vrata Hrvatske” za prijavu na poziv “Regionalna diverzifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” uz klauzulu podjele rizika 50-50 %, a što u naravi znači da se prihvaća iznos od 172.500,00 kuna s uključenim PDV-o s time da se u slučaju neodobrenja projekta plaća samo polovica tog iznosa.

3.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene postupak jednostavne nabave za izmjenu i dopunu projekta zgrade Majur Štrukovec, a u svrhu prijave u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) te stjecanja što većeg broja bodova kod ocjenjivanja projekta..

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/238

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 08.07.2022.

Skip to content