Zaključci 29. sjednice kolegija gradonačelnika

Osvježena kapelica Gospe Lurdske u Ulici Matije Gupca
01/08/2022
Turistička zajednica područja „Mura i gorice“
02/08/2022
Osvježena kapelica Gospe Lurdske u Ulici Matije Gupca
01/08/2022
Turistička zajednica područja „Mura i gorice“
02/08/2022

Zaključci 29. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.08.2022. godine na 29. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Zoran Turk, Mateja Novak, Dolores Vrtarić) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Atletski klub “Mursko Središće” – temeljem zamolbe za pomoć u organizaciji utrke Grada Mursko Središće odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu majica.
 2. Letis d.o.o. – prihvaća se ponuda za tisak bilježnica u iznosu od 22.857,19 kuna (s PDV-om). Kao i prethodnih godina početkom školske godine učenici osnovne škole s područja grada Mursko Središće dobiti će 10 bilježnica prilagođenih za razred koji pohađaju.
 3. Temeljem zamolbe roditelja djeteta koje je u spektru autizma odobrava se program male školice za 8. mjesec u visini od 50% ukupne cijene programa.
 4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova- Policijske uprave Međimurske na temu novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a u svrhu uređenja i označavanja prometnica na području grada za njihovo pravilno korištenje.
 5. Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec “Međimurski slatkiši” – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 700,00 kuna za održavanje 4. Sportskih igara. Poziva se udruga da takve ili slične programe prijavi na Javni poziv grada za sufinanciranje programa/projekta/manifestacije udruga.
 6. Rukometni klub “Sokol” Vratišinec – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 500,00 kuna za održavanje memorijalnog turnira “Bukovec – Farkaš”.
 7. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji i izgradnji pješačko – biciklističke staze u Tekstilnoj ulici u Murskom Središću u svrhu da se u potpunosti završi ulica nakon aglomeracije. S obzirom na to da se radi o županijskoj prometnici radovi će se financirati u omjeru 50% grad – 50% Županijska uprava za ceste MŽ.
 8. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje kuhinje u društvenom domu u Štrukovcu. Upravni odjel za financije,proračun,društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za osiguranje sredstava u proračunu.
 9. Temeljem odobrenog projekta od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica za EU projekte za raspisivanje jednostavne nabave za nabavu pomoćnog čamca s motorom za skelu “Fusek” u Murskom Središću.
 10. INTERREG HU – HR – s obzirom na to da su u sklopu projekta “Energy Tour” ostala neiskorištena sredstva zadužuje se voditeljica EU projekata za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje dječjih igrala na području Spomen park naftaštva u Peklenici. Igrala će se postaviti ako kontrolno tijelo odobri realokaciju sredstava.
 11. Zadužuje se komunalno redarstvo da u suradnji s inspekcijskih službama, policijom, predsjednikom Mjesnog odbora Hlapičina i predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine organizira obilazak romskog naselja u Hlapičini u svrhu utvrđivanja nelegalnog posjedovanja pasa od strane stanovnika tog naselja te da se poduzmu odgovarajuće mjere kažnjavanja vlasnika te svih daljnjih potrebitih radnji u svrhu čipiranja, cijepljenja ili pak drugog odgovarajućeg zbrinjavanja životinja. Rok za gore navedeno je 30 dana.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/257

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 01.08.2022.

Skip to content