Zaključci 3. sjednice kolegija gradonačelnika

Mursko Središće – sastanak partnera na projektu Energy tour
07/07/2021
Grad Mursko Središće sufinancira produženi boravak djece u osnovnoj školi
08/07/2021
Mursko Središće – sastanak partnera na projektu Energy tour
07/07/2021
Grad Mursko Središće sufinancira produženi boravak djece u osnovnoj školi
08/07/2021

Zaključci 3. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.07.2021. godine na 3. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

  1. Zadužuje se Odjel gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za nabavu i postavljanje novih tabli na koševima na vanjskom igralištu kraj sportske dvorane.

 

  1. Temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje terapija u Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu u visini od 50% od ukupnog iznosa edukacijsko-rehabilitacijske i logopedske terapije.

 

  1. ŠRD “Verk” Križovec – temeljem Ugovor o financiranju programa/projekta odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 3.450,84 kuna.

 

  1. Temeljem zahtjeva Županijske uprave za ceste Međimurske županije zadužuje se Odjel gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za izradu Plana radova na ŽC i LC Međimurske županije u 2022. godini i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

 

  1. BDC d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda usluge prijave projekta za mjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – za projekt “Rekonstrukcija sportske dvorane u Sokolski dom – centar društvenog, kulturnog i sportskog života u visini od 25.000,00 kuna (bez PDV-a).

 

  1. U cilju popularizacije kina te pružanja zabavno – kulturnih događaja zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” za organizaciju besplatnih kino predstava za građanstvo, tako da se organiziraju dvije predstave tjedno, od čega bi jedna bila dječja predstava. Ako bi bilo većeg interesa s osvrtom na manji broj mogućih posjetitelja, zbog provođenja mjera organizirale bi se i više od dvije predstave. U Centru za kulturu “Rudar” je postavljena najmodernija oprema te je moguće prikazivanje blockbustera. S prikazivanjem besplatnih predstava započelo bi se iza godišnjih odmora, od 01.09. pa do kraja godine. Aktivnosti će provoditi ako epidemiološke mjere to dozvole.

 

  1. Ravnatelj Centar za kulturu i voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti zadužuju se za organizaciju manjih kulturnih događaja, uz već najavljeno 3 dana Kerekesh Teatra (20., 21.,22.07. u 20:30 sati). S obzirom na to što zbog važećih epidemioloških mjera i preporuka nije moguće održati Ljeto uz Muru u već poznatom i prihvaćenom formatu, u tjednu u kojem se odvija Kerekesh Teatar, na šetnici uz Muru, točnije na prostoru amfiteatra u petak 23.07. u 20,00 sati održat će se Stand up Comedy – Vlatko Štampar, u subotu 24.07. predstava za djecu u 19:00 sati. Također, u nedjelju, 25.07. od 18,00 sati , svi će posjetitelji i šetači šetnice uz Muru moći uživati u zvucima tambure tamburaškog sastava “Prim” koji će nastupiti na ljetnoj pozornici u formatu uličnih svirača.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/150

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 05.07.2021.

 

 

Skip to content