Zaključci 30. sjednice kolegija gradonačelnika

MURS EKOM Svi naši korisnici koji nisu dobili kompost po 5 kuna moći će ga dobiti od 1. rujna
11/08/2022
Čestitka gradonačelnika Dražena Srpaka povodom Velike Gospe
15/08/2022

Zaključci 30. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.08.2022. godine na 30. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Slaven Nedeljko – temeljem zamolbe odobrava se sufinanciranje participacije za Edvina Nedeljka za majstorski seminar klavira na 52. Ljetnoj međunarodnoj Pijanističkoj školi u Grožnjanu u iznosu od 2.500,00 kuna.
  2. Športsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta udruga odobrava se isplata preostalog iznosa financijskih sredstava za realizaciju programa za 2022. godinu.
  3. HVIDRA Jug – Čakovec – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za provedbu programa pod nazivom Duhovna obnova članova udruge i članova njihovih obitelji u iznosu od 2.000,00 kuna.
  4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za čišćenje tlakovaca u centru grada koji su sanirani nakon aglomeracije.
  5. Nakon dužeg perioda ponovo su osnovani veterani NK “Rudar” te će u nedjelju 14. kolovoza 2022. godine odigrati prvu utakmicu s veteranima NK “Mura” Hlapičina. S obzirom na to što Grad Mursko Središće pomaže i potiče rad sportskih i rekreacijskih udruga te zbog važnosti bavljenja sporta i rekreacije prihvaćaju se zamolbe obiju klubova za financiranje sportske opreme u iznosu od 4.000,00 kuna/po nogometnom klubu. Za realizaciju istog zadužuje se Pročelnik upravnog odjela za financije,proračun,društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
  6. Ured ovlaštenog arhitekta Loran Klemenčić – prihvaća se ponuda za izradu idejnog projekta uređenja jednostavne građevine – pješačko biciklistička turistička poučna staza s projektom opreme staze i troškovnikom na desnoj obali rijeke Mure od Murskog Središća do Podturna u iznosu od 78.000,00 kuna. Troškovi izrade idejnog projekta financirat će se u omjeru 50% Grad Mursko Središće i 50% Općina Podturen.
  7. Premur d.o.o. – prihvaća se ponuda za izradu Geotehničkog elaborata za potrebe pješačko biciklističkog mosta preko rijeke Mure u Murskom Središću u iznosu od 18.450,00 kuna (+ PDV).
  8. Girus d.o.o. – prihvaća se ponuda za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja, geodetske dokumentacije za ishođenje građevinske dokumentacije , parcelacijskih elaborata i geodetskog elaborata u iznosu od 18.500,00 kuna (s PDV-om).

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/271

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 11.08.2022.

Skip to content