Zaključci 32. sjednice kolegija gradonačelnika

Mesec ober Mure – od ovog petka književne večeri u Centru za kulturu „Rudar“
19/09/2022
Pomirenje – u Centru za kulturu „Rudar“ film Marije Zidar u sklopu međunarodne radionice za ženske dokumentariste
20/09/2022

Zaključci 32. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.09.2022. godine na 32. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

1.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. za izradu projekta za pješačko biciklističku stazu uz cestu ŽC 2003 u Glavnoj ulici u Peklenici, dužine cca 400m s oborinskom odvodnjom u iznosu od 33.250,00 kuna.

2.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. za izradu glavnog projekta uređenja Školske ulice u Peklenici u dužini cca 410m u iznosu od 18.750,00 kuna.

  1. Grad Mursko Središće sufinancirat će preostali iznos u vrijednosti do 5.000,00 kn za tisak knjige Vladimira Sovara i njegovih memoarskih zapisa o životu u Peklenici sredinom prošlog stoljeća. Knjigu će urediti akademik Dragutin Feletar uz uvodnu studiju povjesničara Zorana Turka.

4.Teniski klub Mursko Središće – temeljem Ugovora u financiranju projekata i programa 2022. odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za kupnju klupa za tenis teren, premještanje dijela ograde, promjenu dotrajale žice i pripremu terena za buduće tribine.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Gradnja Žganec d.o.o. za izradu šljunčanog puta u naselju Križovec u dužini od 70 metara u iznosu od 13.125,00 kuna s uključenim PDV-om.

6.Grad Mursko Središće financirati će troškove autobusnog prijevoza te se prihvaća ponuda Autobusnog prijevoznika “Zoki tours” u iznosu od 3.000,00 kuna za prijevoz na planinarsko-edukativni izlet djece Udruge udomitelja djece Međimurja u Ravnu Goru u organizaciji Planinarskog društva “Bundek”.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/312

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 19.09.2022.

Skip to content