Zaključci 33. sjednice kolegija gradonačelnika

Čuvaju tradiciju: Proštenje u Peklenici uz misno slavlje
03/10/2022
U sasvim običnom danu od kaosa, preko svirača do afere – vikend glazbe i kazališta u Centru za kulturu „Rudar“
03/10/2022

Zaključci 33. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.10.2022. godine na 33. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Nogometni klub “Mura” Hlapičina – temeljem podnesene zamolbe, a prema Ugovoru o financiranju programa i projekata, odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje klupskih prostorija.

2.Zadužuje se voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” za izradu i objavu Google i Web Virtualne 360 Panoramske šetnje te se prihvaća ponuda Meditel usluga d.o.o. u iznosu od 23.375,00 kuna. Rok za izradu i objavu navedenog je 01.05.2023.g. Virtualna šetnja omogućuje web razgledavanje najatraktivnijih lokacija s područja grada Mursko Središće u visokoj rezoluciji putem web stranica, pri čemu je dostupna na svim uređajima, implementirana izravno na Google karte i Google tražilicu, stoji javno na Google-u i implementira se izravno na Web i Facebook. Time bi atraktivne lokacije bile odmah dostupne kroz Google tražilicu i dostupne većem broju ljudi, s ciljem privlačenja novih posjetitelja.

3.Trkački klub “Rudar” – prihvaća se pokroviteljstvo 4. Lige Rudar u obliku kupnje pehara za ukupni poredak te se tako prihvaća ponuda tvrtke Unicom d.o.o. za izradu istih u iznosu od 1.550,00 kuna.

4.VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice te se prihvaća prijedlog Mjesnog odbora da se na mjesnom groblju izvrši zamjena čempresa jer su iste dotrajale i narušavaju izgled cijelog groblja te se za isto zadužuje Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

5.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za detekciju problema oborinske odvodnje na prometnicama koje su asfaltirane nakon aglomeracije te rješavanje problema.

6.Zadužuje se komunalno poduzeće Murs-ekom d.o.o. za nabavku dovoljne količine soli za potrebe zimske službe.

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da pokrene postupak javne nabave za nabavku žutih i plavih kanti za papir i plastiku.

8.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje postupka jednostavne nabave za ugradnju navodnjavanja na igralištu NK “Plavi” Peklenica.

9.Humanitarna akcija za Marijana – temeljem podnesene zamolbe Policijske postaje Mursko Središće odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 700,00 kuna za Marijana Janušića koji je stradao u prometnoj nesreći za kupnju bicikla radi lakše mobilnosti.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/324

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 03.10.2022.

Skip to content