Zaključci 35. sjednice kolegija gradonačelnika

U društvenom domu u Križovcu održan događaj „Dani kruha – zahvala za plodove jeseni“
23/10/2022
U Centru za kulturu „Rudar“ čeka nas uzbudljivi filmski vikend s jednim glazbenim intermezzom
25/10/2022

Zaključci 35. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.10.2022. godine na 35. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.U spojnoj ulici između Ulice Kralja Zvonimira i Ulice Josipa Šajnovića uz rub ceste postavit će se dodatno rasvjetno tijelo zbog sigurnosti djece koja tim pravcem prolaze prema Osnovnoj školi te će se dodatno urediti parkirna mjesta za potrebe stanovnika na tom području.

2.Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti da s Orijentacijskim klubom Međimurje dogovori detalje oko organizacije tradicionalnog natjecanja iz orijentacijskog trčanja “Međimurje open” te im se ujedno odobrava korištenje površine gradske luke za postavljanje ciljnog prostora, prostor za smještaj šatora u kojem se vrši obrada podataka natjecanja, korištenje sanitarnog čvora na autobusnom kolodvoru, promotivni materijali za podjeliti natjecateljima te se također odobrava financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna  za realizaciju natjecanja.

3.Nogometni klub “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje školske sportske dvorane za potrebe održavanja malonogometnog tunira u siječnju 2023. godine i to: 07., 08., 14., 15., 28. i 29. siječnja 2023. godine.

4.Planinarsko društvo “Bundek” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje školske sportske dvorane dana 21. i 22. siječnja 2023. godine za održavanje Vincekovog pohoda.

5.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za sanaciju prometnica u naselju Hlapičina – ulica Laštrec, ulica od kapele do izlaza iz Hlapičine, Školska ulica i kanal H32, od tražene tri (3) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponuda ponuditelja Asfalt-gradnja d.o.o. iz Žabnika te se ista prihvaća u iznosu od 374.587,50 kuna s uključenim PDV-om.

6.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za izvođenje oborinske odvodnje u Školskoj ulici u Hlapičini od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se kao ekonomski najpovoljnija prihvaća ponuda ponuditelja Jezernik j.d.o.o. iz Štrukovca u iznosu od 78.420,00 kuna.

7.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka analize uređenja otvorenih oborinskih kanala u Hlapičini, Peklenici i Murskom Središću.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/344

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 24.10.2022.

Skip to content