Zaključci 36. sjednice kolegija gradonačelnika

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
07/11/2022
Partneri i učenici iz Mađarske oduševljeni turističkim atrakcijama na putovima rudara
08/11/2022
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
07/11/2022
Partneri i učenici iz Mađarske oduševljeni turističkim atrakcijama na putovima rudara
08/11/2022

Zaključci 36. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 07.11.2022. godine na 36. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje postupka jednostavne nabave za asfaltiranje ulice kod “Ekonomije” u naselju Hlapičina.

2.Nalaže se komunalnom redarstvu da s naručiteljem radova na projektu Aglomeracija Mursko Središće, izvođačem i vlasnikom zemljišta na koje je deponiran višak materijala iz iskopa, dogovori odgovarajuće zbrinjavanje tog viška materijala. Rok za rješavanje navedenog od strane komunalnog redarstva je 15 dana.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da Međimurskim vodama dostavi Program – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2023. godini.

4.Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb da se zbog velikog porasta cijena hrane i energenata napravi aneks ugovora s Skloništem za životinje “Prijatelji” na iznos od 3.000,00 kuna.

5.Nogometni klub “Hajduk” Štrukovec – temeljem podnesene Zamolbe, a prema Ugovoru o finaciranju programa i projekata udruga, odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje klupskih prostorija.

6.Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, gospodarenja otpadom, zaštite od požara i djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2022./20023. godinu u mjesečnom iznosu od 880,00 kuna + PDV.

7.Upućuju se komunalni redar i djelatnica Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo na obuku za komunalne redare koja će se održati u Varaždinu početkom prosinca u organizaciji Udruge gradova.

8.Društvo žena Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo za humanitarnu akciju “Blagdan dobrote” koja će se održati u Pansionu Ilonka, i to u vidu financiranja večere za nemoćne, starije i usamljene osobe s područja grada Mursko Središće u iznosu do 4.000,00 kuna.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:     Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/363

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 07.11.2022.

Skip to content