Zaključci 37. sjednice kolegija gradonačelnika

Kraljice duhovne glazbe za Advent u Centru za kulturu „Rudar“ – rezervirajte svoje ulaznice
21/11/2022
Svjetski Jiu Jitsu prvak Alen Kontrec na prijemu kod gradonačelnika Dražena Srpaka
21/11/2022

Zaključci 37. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.11.2022. godine na 37. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Udruga žena Križovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu do 2.000,00 za kupnju darova za djecu iz naselja Križovec povodom blagdana Svetog Nikole.

2.Alen Kontrec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za troškove putovanja na Svjetsko prvenstvo u Jiu-Jitsu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima – Abu Dhabi u iznosu od 5.000,00 kuna

3.Nalaže se predsjednicima Mjesnih odbora da u naseljima u okviru svojih nadležnosti provjere stanje ispravnosti javne rasvjete, a podatke (popravak ili zamjena rasvjete) dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

4.Svake godine Grad Mursko Središće organizira Susret poduzetnika koji se tradicionalno održava u siječnju te se stoga zadužuje Odsjek za opće društvene djelatnosti da Susret organizira 20. siječnja 2023. godine s mjestom održavanja u Pansionu Ilonka, Mursko Središće.

5.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje  starog kino projektora iz nekadašnjeg Kina “Rudar” na zelenu površinu ispred Centra za kulturu “Rudar” gdje će biti trajno izloženi.

6.Ana Duga – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 kuna za pomoć kod liječenja bolesnih kćeri Doris Duga i Melani Živko

7.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se u vodovodu u naselju Hlapičina te na izvoru “Curek” u Murskom Središće napravi ispitivanje vode.

  1. Temeljem provedenom postupka jednostavne nabave za asfaltiranje ulice kod “Ekonomije” u naselju Hlapičina od tražene tri (3) ponude, u roku su pristigle dvije (2) ponude, kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke Asfalt-gradnja d.o.o. iz Žabnika u iznosu od 202.343,75 kuna s uključenim PDV-om.

9.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za ugradnju sustava navodnjavanja nogometnog terena na igralištu NK “Plavi” Peklenica od tražene tri (3) ponude, u roku su pristigle dvije (2) ponude te se kao najpovoljnija ponuda prihvaća ponuda od tvrtke Agrico sistemi j.d.o.o. iz Preloga u iznosu od 117.312,50 kuna s uključenim PDV-om.

10.Pozivaju se udruge iz područja grada Mursko Središće koje koriste gradske prostore da kod korištenja istih štede na energentima.

11.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Hrvatskim vodama pokrene uređenje servisnog puta uz kanal Brodec na poziciji od mosta na Trgu pekleničkih rudara pa do Spomen park naftaštva za potrebe održavanja odvodnog kanala, a koji se ujedno može koristiti i kao spojnica od centra naselja do spomen obilježja.

12.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje servisnog puta uz kanal Brodec pa sve do pekleničkih grabi (ŠRD “Karas”) koji će služiti kao spojnica od centra naselja do ŠRD “Karas”.

13.Vladimir Dobranić, Poljska ulica 25C, Mursko Središće – polovicom 2022. godine završen je postupak promjene Urbanističkog plana uređenja i Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće, a da bi se postupak promjene Urbanističkog plana uređenja i Prostornog plana uređenja mogao sprovesti treba sprovesti propisanu proceduru u vidu sastanaka s izrađivačima planova, donošenja odluka Gradskog vijeća o pokretanju izmjena istih, javnim savjetovanjem te konačnim donošenjem odluka na Gradskom vijeću. Urbanistički planovi uređenja i Prostorni planovi uređenja se mijenjaju u slučaju sveobuhvatne potrebe i moguće s opravdanim ciljanim izmjenama, a za koje pritom trošak snosi inicijator izmjene. Grad Mursko Središće primio je Pismo namjere za promjenu namjene čestica br.5860, 5859. i 5858 u k.o. Mursko Središće, a za koje je već do sad četiri puta bila napravljena izmjena na traženje vlasnika, stoga će se prvo tražiti mišljenje od izrađivača planova te će se u slučaju pozitivnog mišljenja pokrenuti daljnji postupak izmjene isključivo na trošak inicijatora izmjena.

14.Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 60.000,00 kuna za zamjenu oštećene opreme i nabavu potrebne skupne opreme – 20 para zaštitnih rukavica za tehničke intervencije i 15 para inventurnih rukavica, 2 komada izolacionih aparata i 3 komada ručnih radio stanica/veza.

15.Nada Žganec, Istarsko naselje 2, Mursko Središće – prihvaća se Pismo namjere za kupnju stana na adresi Istarsko naselje 2, Mursko Središće te se zadužuje pročelnik Ureda grada za pokretanje prethodnih potrebitih radnji.

  1. Temeljem traženja izvođača radova na projektu “Rekonstrukcija Selske ulice i autobusnog stajališta”, a u svezi sa zahtjevom za produženje roka izvođenja radova, a koji je bio po Ugovoru 15.12.2022. godine, zbog izmjene vodovodne mreže u Selskoj ulici, problema koji nastaju svakodnevno na završetku retencijskog bazena te precrpne stanice fekalne kanalizacije i vremenskih uvjeta, odobrava se produženje roka do 31. ožujka 2023. godine.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak


KLASA: 007-01/22-01/379

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 21.11.2022.

Skip to content