Zaključci 38. sjednice kolegija gradonačelnika

Danas počinju prvi Dani smijeha u Murskom Središću
02/12/2022
Udruge žena pravi su primjer vrijedne udruge
03/12/2022
Danas počinju prvi Dani smijeha u Murskom Središću
02/12/2022
Udruge žena pravi su primjer vrijedne udruge
03/12/2022

Zaključci 38. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.12.2022. godine na 38. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za dogovor s Zaštitarsko ekološkom udrugom Prijatelji životinja i prirode oko visine ugovora za obavljanje poslova skloništa za 2023. godinu

2.Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.000,00 kuna za obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

3.Sevoi data consulting j.d.o.o. – prihvaća se ponuda za podršku i održavanje implementarnog projekta upravljanja imovinom – prijenos podataka u Središnji registar državne imovine u iznosu od 19.500,00 kuna + PDV.

  1. Međimurska zaklada solidarnosti “Katruža” – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja 60 komada prigodnih božićnih čestitki s kuvertom.

5.Dario Balog, Cvijetna 6, Peklenica – zbog požara na obiteljskoj kući odobrava se pomoć u obliku narudžbenice za uzimanje građevinskog materijala u trgovini Sistem mep d.o.o. u iznosu od 2.500,00 kuna.

6.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se saniraju ulegnuća prekopa nastalih zbog izgradnje priključaka na aglomeraciju u ulici Rade Končara i Kolodvorskoj ulici u Murskom Središću.

7.INTEH, obrt za usluge – prihvaća se ponuda za održavanje web stranice Grada Mursko Središće u iznosu od 1.205,52 kuna mjesečno, počevši od 01.01.2023. godine.

8.Udruga udomitelja djece Međimurja – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 2.000,00 kuna za pomoć kod organizacije podjele dječjih darova za udomljenu i biološku djecu udomitelja.

9.Odbojkaški klub “Plavi” Peklenica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna iz sredstava rezerve zbog povećanih troškova natjecanja.

10.Javna vatrogasna postrojba Čakovec – prihvaća se ponuda za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2023. godini u iznosu od 52.929,20 kuna (5.855 stanovnika po popisu iz 2021. godine x 9,04 kuna).

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/392

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 02.12.2022.

Skip to content