Zaključci 40. sjednice kolegija gradonačelnika

Na mostu preko rijeke Mure održan tradicionalni susret čelnika lokalnih samouprava i predstavnika Policije
30/12/2022
Dežurne službe u Murskom Središću posjetio gradonačelnik Dražen Srpak
31/12/2022

Zaključci 40. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 30.12.2022. godine na 40. sjednici stručnog kolegija(prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić,Vlatka Županec, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Petra Sršan Strojko,Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Atletski klub Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 6.000,00 kuna prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga.

2.Odbojkaški klub “Plavi” Peklenica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 5.000,00 kuna prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga.

3.HVIDRA Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 kuna prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga.

4.Tvrtka Bioinstitut d.d. napravila ispitivanje vode u Hlapičini te voda ispunjava sve potrebne parametre sukladnosti, metoda analize, monitoringa i planova sigurnosti za ljudsku potrošnju.

5.Društvo Međimuraca u Zagrebu – Grad Mursko Središće u 2023. godini raspisati će Javni poziv za financiranje projekta/programa/manifestacija udruga te pozivamo da se na isti jave.

6.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu plana mogućih rekonstrukcija plinskih mreža u 2023. godini.

7.ŠRD Verk Križovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 1.000,00 kuna prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga.

8.Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – prihvaća se Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području grada Mursko Središće za 2023. godinu.

9.Aeroklub Međimurje – Grad Mursko Središće u 2023. godini raspisati će Javni poziv za financiranje projekta/programa/manifestacija udruga te pozivamo da se na isti jave.

10.Temeljem podnesene zamolbe Međimurskog nogometnog saveza odobrava se pokroviteljstvo obilježavanja Dana međimurskog nogometa dana 21.01.2023. godine u iznosu od 3.000,00 kuna

  1. Temeljem istraživanja geomagnetskom i georadarskom metodom u Hlapičini su na dubini od 80 do 130 cm snimljeni ostaci nečega za što se može pretpostaviti da pripada temeljima kapelice i starog podruma urušenog krova. Kako je arheološki potencijal određen, sljedeći preporučeni korak bilo bi arheološki perspektivnija mjesta provjeriti bušotinama.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/422

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 30.12.2022.

Skip to content