Zaključci 41. sjednice kolegija gradonačelnika

PRODAJA GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA U ULICI SLATINE
02/01/2023
[JAVNI POZIV] za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2023. godini
09/01/2023
PRODAJA GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA U ULICI SLATINE
02/01/2023
[JAVNI POZIV] za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2023. godini
09/01/2023

Zaključci 41. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.01.2023. godine na 41. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Vlatka Županec, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Mateja Novak, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – daje se suglasnost za korištenje obilježja – grb Grada Mursko Središće koji će se koristiti za novu Vatrogasnu zajedicu grada Mursko Središće.

2.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se napravi glavni projekt te pokrene postupak jednostavne nabave za postavljanje vježbališta na otvorenom u naselju Peklenica, a koje je odobreno od strane
Hrvatske lutrije.

3.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje jednostavne nabave za postavljanje višenamjenskog asfaltiranog platoa na prostoru od sportskih objekata do igrališta kod nogometnog kluba “Plavi Peklenica.

4.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Križovec dogovori ulaganje u društveni dom u vidu opremanja kuhinje.

5.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za koordinaciju i praćenje odobrenih radova po sportskim terenima u okviru odobrenih sredstava za 2023. Godinu.

6.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s naručiteljem izvođača radova na projektu Aglomeracija Mursko Središće koordinira što brži završetak sanacije preostalih prometnica na području naselja Hlapičina i grada Mursko Središće.

7.Tradicionalna manifestacija “Serjojnski fašnik” održat će se u nedjelju, 19.02.2023. godine. Pozornica gdje će se sudionici predstavljati biti će ispred sadašnje Gradske uprave dok će završni ples, biranje najbolje i najkreativnije maske te domjenak biti u Pansionu Ilonka.

8.Zadužuje se pročelnica Ureda grada za raspisivanje Javnog poziva za medijsku promociju Grada Mursko Središće.

9.Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za konačnu realizaciju “Susret poduzetnika, obrtnika, OPG-eva” koji će se održati 20. siječnja 2023. godine u 17:00 sati u tvrtki Neores u Murskom Središću. Ujedno se pozivaju poduzetnici, obrtnici i vlasnici OPG-eva da se prijave na navedeni događaj.

10.Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da se raspiše Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga u 2023. godini.

11.Zadužuje se Upravni odjel za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za isplatu novčanih sredstava u iznosu od 9.954,21 eura Župi Marije Kraljice i sv. Ladislava za sufinanciranje radova na vanjskom molitvenom oltaru i to temeljem Zaključka 19. Sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće usvojenog dana 23.02.2022.g.

12.Zadužuje se pročelnica Ureda grada za raspisivanje natječaja za ostvarivanje prava na poticaje i to za rušenje starih kuća, adaptaciju objekata nepovoljnih za stanovanje te kupnju ili gradnju prve nekretnine na području grada Mursko Središće.

13.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje jednostavnih nabava za sanaciju krovišta te brušenje i lakiranje parketa u sportskoj dvorani Mursko Središće. Obzirom što se sportska dvorana koristi na način da gradske udruge istu koriste u omjeru od 45%, a Osnovna škola čiji je osnivač Međimurska županija u omjeru od 55% u tom omjeru zamolit će se Međimurska županija za sufinanciranje troškova navedenog te se u tu svrhu zadužuje pročelnica Ureda grada za izradu prijedloga Sporazuma s Međimurskom županijom.

14.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje postupka jednostavne nabave za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za tribine na NK “Rudar”. Novčana sredstva za navedeno osigurati će se prvim rebalanskom proračuna.

15.Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i pročelnica Ureda grada za rješavanje imovinsko pravnih poslova i izradu Sporazuma o sufinanciranju s Županijskom upravom za ceste za projekt izgradnje pješačko biciklističke staze u Glavnoj ulici u Peklenici od ulaska u naselje od strane Murskog Središća do trgovine Kitro.

16.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i pročelnica Ureda grada za rješavanje imovinsko pravnih poslova za izgradnju pješačko biciklističke staze u Školskoj ulici u Peklenici.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i pročelnica Ureda grada za rješavanje imovinsko pravnih poslova za igradnju pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću.
  2. Zadužuje se pročelnica Ureda grada i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka urbane komasacije u produžetku ulice Augusta Šenoe za čije uređenje su gotovi projekti i izdana je građevinska dozvola. Urbana komasacija je preduvjet za moguću prodaju novoformiranih čestica. U tu svrhu će se s vlasnicima zemljišta iz obuhvata projekta održati sastanak za čije sazivanje se zadužuje pročelnica Ureda grada.

19.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se prema ponudi tvrtke Tegra u iznosu od 3.721,95 eura saniraju prekopi u Kolodvorskoj ulici i ulici Rade Končara.

20.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provjeru i popravak svih resursa na šetnici sv. Barbare uključujući klupe za sjedenje, koševe za smeće, izvore pitke vode, svjetljike,…

21.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provjeru svih dječjih igrala na području grada te za eventualni popravak istih.

22.Mole se vlasnici pasa da se pridržavaju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Grada Mursko Središće u kojoj stoji da psi na javnim površinama moraju biti na povodcu, opasni psi koji se izvode na javnu površinu moraju nositi brnjicu i biti na povodcu, vlasnik psa dužan je pri izvođenju psa na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

23.Mole se građani da temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće u roku od 15 dana od dana nastanka promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade kao što su promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine prijave Upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka,a sve u cilju ažuriranja podataka.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/7

UR.BROJ: 2109/11-23-01/1-1

Mursko Središće, 09.01.2023.

Skip to content