Zaključci 43. sjednice kolegija gradonačelnika

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“
21/02/2023
Uživaj u Pizzi s Krešom i osvoji rudarsku nagradu
23/02/2023
PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“
21/02/2023
Uživaj u Pizzi s Krešom i osvoji rudarsku nagradu
23/02/2023

Zaključci 43. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.02.2023. godine na 43. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Vlatka Županec, Marko Jurović, Leonard Sanjković, Dolores Vrtarić, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Grad Mursko Središće zainteresiran je za kupnju čestice br. 400/7 na kojoj je smješteno dječje igralište na šetnici sv. Barbare. Kako bi se ta namjena dugotrajno osigurala i kako bi se omogućilo svim građanima korištenje dječjeg igrališta zadužuje se pročelnica Ureda grada za komunikaciju s vlasnicima čestice oko spomenute potrebe.

2.Lea Stojko, A.Cesarca 4b, Mursko Središće – odobrava se zahtjev za sufinanciranje edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana u Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu (Murid) za kćer u iznosu od 50% od ukupne cijene tretmana za 2023. godinu.

3.Agrodet d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda za usluge pripreme i provođenja natječaja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i savjetovanje poljoprivrednika na području grada Mursko Središće u iznosu od 5.500,00 eura s uključenim PDV-om.

4.Temeljem raspisanog Javnog poziva Međimurske županije za dodjelu Nagrade „Zrinski“ predlažu se slijedeći: Društvo žena Mursko Središće na području kulture za izniman doprinos u očuvanju kulture i tradicije posebno u izradi tradicijske maske „cimeri“ te Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće na području sporta za veliki doprinos u razvoju sporta na području grada Mursko Središće i pola stoljeća neprekinute košarkaške tradicije u Murskom Središću.

5.“Katruža“ Međimurska zaklada solidarnosti – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata godišnje članarine u iznosu od 0,15 eura po stanovniku za pomoć u radu Zaklade.

6.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Teniskim klubom Mursko Središće napravi plan revitalizacije prostora teniskih terena te da se u tu svrhu pribave ponude.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za vanjsko uređenje dvorišta Gradske uprave u svrhu mogućeg održavanja manifestacija i Dana Grada.

8.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Čakovec za izradu glavnog projekta za postavljanje igrališta Street work out  sprava za vježbanje u naselju Peklenica u iznosu od 1.675,00 eura s uključenim PDV-om.

9.Grad Mursko Središće obavještava građane da grane i biljni otpad od kojeg će se izraditi Vuzmenka mogu odlagati na lokaciji preko Spomen doma rudarstva u neposrednoj blizini trgovine građevinskim materijalom Sistem-mep d.o.o.

  1. Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.o.o., Zagreb za izradu Strateškog razvojnog plana i Plana korištenja ESI fondova za Grad Mursko Središće u iznosu od 8.900,00 eura plus PDV. Svrha navedenih dokumenata je identifikacija i utvrđivanje mehanizma realizacije potreba pomoću EU fondova. Sredstva za navedeno osigurat će se rebalansom proračuna.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/43

UR.BROJ: 2109/11-23-01/1-1

Mursko Središće, 21.02.2023.

Skip to content