Zaključci 44. sjednice kolegija gradonačelnika

Umirovljenici iz Murskog Središća mogu koristiti bonove od srijede 22. ožujka u trgovini KTC i mesnici KIŠ
21/03/2023
Ministričin muž u Centru za kulturu „Rudar“
21/03/2023
Umirovljenici iz Murskog Središća mogu koristiti bonove od srijede 22. ožujka u trgovini KTC i mesnici KIŠ
21/03/2023
Ministričin muž u Centru za kulturu „Rudar“
21/03/2023

Zaključci 44. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.03.2023. godine na 44. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Vlatka Županec, Marko Jurović, Leonard Sanjković, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Peklenice: Zvjezdan Tuksar, Dražen Srša, Marko Varga, Boris Blažon, Damjan Debelec, Saša Debelec, Dubravko Tarandek, Josipa Antoković, Darko Kolarić, Saša Govedić, Kristina Grubić, Mario Trajber, Željko Nerer, Josip Nerer.

  1. Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o. – temeljem podnesene zamolbe za kupnju uskršnje kolekcije (čestitke, kuverte, kalendari,…)- odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 78,30 eura odnosno kupnja deset paketa uskršnje kolekcije.

3.Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Međimurske županije Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500 eura za nabavku kreveta koji se mogu podesiti i uređenje čekaone.

4.HVIDR-a Jug Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u  iznosu od 350 eura za pomoć u realizaciji projekta „Put u Međugorje i Dubrovnik“.

  1. Župa Sv. Martina biskupa – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 4.000 eura za izgradnju parkirnog prostora kod crkve u Hlapičini. Sredstva za navedeno osigurati će se rebalansom proračuna.

6.Grad Mursko Središće i ove će se godine uključiti u akciju Zelena čistka – World cleanup day 2023. koja će se održati 16.9.2023. godine. Za aktivnosti oko navedenog zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

7.Tomislav i Kristina Nedeljko, Poljska 12, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za treće dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.

  1. Prihvaća se ponuda PLAMEN, Peklenica za izvedbu sustava grijanja u kapeli u Štrukovcu u iznosu od 7.687,50 eura s uključenim PDV-om. Sredstva će se osigurati rebalansom poračuna.

9.Prihvaća se ponuda tvrtke Alpro Šardi, Selnica za izradu i ugradnju stolarije na objektu NK Hajduk Štrukovec u iznosu od 2.733,54 eura s uključenim PDV-om.

10.Prihvaća se ponuda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića u iznosu od 2.000 eura za izradu idejnog projekta uređenja jednostavne građevine: Pješačko biciklistička poučna staza „Potok/kanal Brodec“

11.BDC d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda za konzultantske usluge za prijavu projekta na natječaj Energetska obnova zgrada javnog sektora u iznosu od 2.500 eura – nova sportska dvorana.

12.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za opremanje parka za vježbanje na otvorenom na lokaciji Peklenica – izvođenje pripremnih, zemljanih, betonskih i AB radova , od poslana tri zahtjeva za ponudu, u roku su pristigle dvije ponude, te se prihvaća povoljnija ponuda Jezernik j.d.o.o., Štrukovec u iznosu od 4.058,13 eura s uključenim PDV-om.

13.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za izvođenje opločnika i rubnjaka u dvorištu Gradske uprave od poslana tri zahtjeva za ponudu, u roku je pristigla jedna ponuda, te se ista prihvaća, od tvrtke Jezernik j.d.o.o., Štrukovec, u iznosu od 12.818,75 eura s uključenim PDV-om.

14.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za opremanje parka za vježbanje na otvorenom u Peklenici – nabava opreme, od poslana tri zahtjeva za ponudu, u roku je pristigla jedna ponuda od tvrtke Gradatin d.o.o., Sesvete te se ista prihvaća u iznosu od 15.344,74 eura s uključenim PDV-om.

  1. Temeljem pristigle zamolbe Ane Duga za pomoć kod liječenja bolesnih kćeri Doris Duga i Melani Živko odobrava se isplata u iznosu od 100 eura pomoći na način da se na račun za kćer Doris Duga isplati 50 eura i za kćer Melani Živko 50 eura pomoći.

16.Humana Nova, Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500 eura za provedbu aktivnosti – predavanja, kreativne radionice o recikliranju tekstila i akcija sakupljanja.

  1. Humanitarna akcija “Petar je mali borac”  – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 700 eura za pomoć kod liječenja Petra Špoljarića iz Goričana.

18.Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za raspisivanje javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće.

19.Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu „Rudar“ da u suradnji s mjesnim odborima izradi popis starijih sugrađana koji bi bili relevantni sugovornici o povijesti u svoje vrijeme te da s istima obavi razgovor kako bi se njihova saznanja o povijesti Murskog Središća i okolnih naselja sačuvala i koristila u drugim kulturnim nakladničkim i turističkim projektima.

  1. Redovan rad Skele Mursko Središće počinje 01. travnja 2023.g. te smo također izvješteni od najmoprimca Skela bara da također počinje s radom navedenog datuma. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje okoliša na tom području.

21.Zadužuje se voditelj skele u Križovcu i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za kontrolu svih uređaja na skeli te eventualni popravak istih.

  1. Ponovno se pozivaju zainteresirane osobe s područja grada Mursko Središće, s time da će kod odabira imati prednost osobe s prebivalištem u naselju Križovec,da se prijave za skelara skele u Križovcua za što je potrebno imati minimalno završeno osnovnoškolsko obrazovanje. Odabrana osoba dužna je položiti ispit za skelara, a troškove ispita i liječničkog pregleda snosi Grad Mursko Središće, a nakon provedenog postupka i edukacije s odabranom osobom sklopit će se Ugovor. Zadužuje se Mjesni odbor Križovec za traženje adekvatne osobe iz naselja Križovec.

23.Zadužuje se pročelnica Ureda grada da sa skelarom Skele Mursko Središće i skele Križovec napravi Ugovore o djelu s datumom 01. travnja 2023. godine.

24.Pozivaju se građani da ne parkiraju na cesti kraj Tiska niti pak na pješačkoj stazi jer se značajno ometa promet i stvara nesigurnost te se mole službenici Policijske postaje Mursko Središće da također djeluju na tom prostoru. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje stupića na nogostupu kako bi se spriječilo parkiranje . Također, prošle godine otvoreno je novo parkiralište na prostoru bivše mesnice Hoblaj, a uskoro se otvara parkiralište na prostoru autobusnog stajališta pa stoga ima dosta mjesta za parkiranje na tom području.

25.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje nadstrešnice za putnike na novom autobusnom stajalištu u Selskoj ulici u Murskom Središću.

26.Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje asfaltnog zastora do igrališta NK Mura Hlapičina u širini tri metra s grubim slojem.

27.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provedbu postupka jednostavne nabave za izradu fasade na objektu NK Hajduk Štrukovec.

 

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/61

UR.BROJ: 2109/11-23-01/1-1

Mursko Središće, 21.03.2023.

Skip to content