Zaključci 46. sjednice kolegija gradonačelnika

„Moderni oblici patnje“ u koprodukciji Gradskog dramskog kazališta Gavella i Ludens Teatra u Centru za kulturu „Rudar“
24/04/2023
Učenici iz područnog odjela UŠ Miroslav Magdalenić u Murskom Središću na izletu u Lovásziju
25/04/2023

Zaključci 46. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.04.2023. godine na 46. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Vlatka Županec, Marko Jurović, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

1.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje odbojkaškog igrališta na pijesku na izletištu Fusek Mursko Središće.

2.Ponovno se pozivaju građani da ne parkiraju na cesti kraj Tiska niti pak na pješačkoj stazi jer se značajno ometa promet i stvara nesigurnost. Također, na navedenom području odnosno na nogostupu postavit će se stupići kako bi se spriječilo parkiranje. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kontaktira službenike Policijske postaje Mursko Središće koji se ujedno mole da djeluju na tom prostoru.

3.Zadužuje se pročelnica Ureda grada za pokretanje daljnjih aktivnosti u ulici Augusta Šenoe u Murskom Središću odnosno za pokretanje postupka urbane komasacije nakon čega će se sazvati sastanak sa svim vlasnicima zemljišta, predstavnika Grada Mursko Središće i geodetom, a sve u cilju uređenja i proširenja građevinskog područja u navedenoj ulici prema Urbanističkom planu Grada Mursko Središće.

4.Počasni bleiburški vod – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 150 eura za obilježavanje 78. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda.

5.Sportsko ribolovno društvo „Mura“ Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće i kapitalne donacije prema Ugovoru o financiranju programa/projekata/manifestacja udruga za 2023. godinu.

6.Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje prijevoza u iznosu od 500,00 eura za članove Dramske skupine „Bundaš“ na Festival „Lutkarska zraka“ u Karlovcu.

  1. 9. Gospodarski sajam Varaždin održava se 19. i 20. svibnja 2023. godine na Kapucinskom trgu u Varaždinu te se pozivaju zainteresirani OPG-evi, poduzetnici i obrtnici s područja grada Mursko Središće da se za sudjelovanje na istom prijave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće – osobno, putem telefona: 040370771 ili putem email-a: grad@mursko-sredisce.hr . Rok za prijavu je do 05. svibnja 2023. godine.

8.BDC d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda za konzultantske usluge za izradu prijave na 1. Poziv naa dostavu projektih prijedloga za program prekogranične suradnje Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. u iznosu od 1.500,00 eura.

9.Sendi Strahija, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.

10.Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec –  gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Križovca: Kostanjević Josip, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Mihael Vinković, Roberto Horvat, Sebastijan Vresk, Ivica Leček.

11.Slaven Nedeljko, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje odlaska na međunarodno natjecanje „Festival pijanizma“ koji će se održati u Sremskoj Mitrovici za Edvina Nedeljka u iznosu od 300,00 eura.

12.Željka Hižman, Peklenica – – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.

13.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za sanaciju ulice u Hlapičini – odvojak  od traženih četiri (4) ponuda, u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Tegra d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 13.327,81 eura s uključenim PDV-om

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/88

UR.BROJ: 2109/11-23-01/1-1

Mursko Središće, 24.04.2023.

Skip to content