Zaključci 48. sjednice kolegija gradonačelnika

Projekt mjera za suzbijanje komaraca
05/06/2023
DV Maslačak – odluka u upisima djece u dječji vrtić i jaslice po programima za ped. god. 2023./2024.
05/06/2023
Projekt mjera za suzbijanje komaraca
05/06/2023
DV Maslačak – odluka u upisima djece u dječji vrtić i jaslice po programima za ped. god. 2023./2024.
05/06/2023

Zaključci 48. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.06.2023. godine na 48. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Sukladno Odluci o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina na području grada Mursko Središće koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Mursko Središće utvrđeni su uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja ali i prava i obveze. Korisnici poticaja koji namjeravaju urediti stambeni objekt za stanovanje kao i njegovi članovi uže obitelji moraju u roku od dvije godine nakon odobrenja poticaja prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i zadržati prebivalište neprekidno sljedećih deset godina bez promjene. Ukoliko se ne ispuni navedeni uvjet korisnik poticaja dužan je Gradu vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje navedenih uvjeta. Sukladno navedenim obvezama iz Odluke o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za kontrolu provedbe navedene Odluke.

2.Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće za pokretanje postupka jednostavne nabave za postupak ishođenja idejnog rješenja i lokacijske dozvole za pješački most na rijeci Muri.

3.Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe za financijsku pomoć odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu do 200,00 eura za pokroviteljstvo događaja pod nazivom “Krajevima naših predaka 2.podružnice sjeverna Hrvatska MKVC 23”. Ujedno, zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu  “Rudar” za organizaciju posjeta članova udruge Spomen domu rudarstva Mursko Središće.

  1. Krovna udruga ratnih veterana 54. samostalne pješačke bojne Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 eura za pokroviteljstvo jednog od događaja udruge u 2023. godini. Također, ovim putem poziva se navedena udruga da se prijavi na natječaj Grada Mursko Središće za financiranje programa i projekata udruga koji se raspisuje početkom godine, a sve u cilju osiguravanja sredstava u proračunu Grada Mursko Središće.

5.Prihvaća se ponuda Bedić namještaj – obrt za izradu novog mostića na gornjem potoku u Murskom Središću (obzirom što je stari uništen kod izlijevanja rijeke Mure) u iznosu od u iznosu od 5.715,00 eura

6.Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 eura za kupnju – zamjenu službenog vozila Udruge koje je potrebno za prijevoz medicinskih pomagala osobama u potrebi, prijevoza lijekova iz inozemstva u bolnice u slučaju kada pojedinog lijeka i/ili terapije nema na našem tržišt, provođenje radionica.

7.KUD “Mura” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za financiranje troškova 25. Obljetnice kulturno umjetničkog društva odobrava se pokroviteljstvo nad navedenim događajem čiji će se iznos odrediti dok se točno utvrdi program i troškovi navedenog. Stoga se poziva KUD “Mura” Mursko Središće da u što kraćem vremenu utvrdi prijedlog programa i troškova obilježavanja.

8.Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće za ispitivanje mogućnosti uspostave vezova za čamac u gradskog lučici te na samoj obali rijeke Mure uzvodno od lučice.

9.Marta Malović, Mursko Središće – temljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava za primitak Rektorove nagrade u iznosu od 265,45 eura

10.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za stručni nadzor nad izvođenjem radova “Izgradnja pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću od tražene tri (3) ponude, u roku je pristigla jedna (1) ponuda od tvrtke Resimo d.o.o.. Čakovec, te se ista prihvaća u iznosu od 2.450,00 eura s uključenim PDV-om.

11.BDC d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda za izradu prijave na 1. Poziv na dostavu projektih prijedloga za program prekogranične suradnje Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. u iznosu od 1.000,00 eura.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/114

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1

Mursko Središće, 05.06.2023.

 

Skip to content