Zaključci 6. sjednice kolegija gradonačelnika

Grad Mursko Središće ulaže u djecu i mlade
28/08/2021
Čuvajmo okoliš – Zelena čistka u Murskom Središću – subota 18.09.2021.
01/09/2021

Zaključci 6. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 30.08.2021. godine na 6. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Josip Sršan, Miljenko Štefanić, Zoran Turk, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Plesno-gimnastički klub FLIK, Šenkovec – temeljem zamolbe za donaciju vezano uz troškove svjetskog finala – Dance Star World Masters Finales u kojem sudjeluju natjecateljice s područja Grada Mursko Središće odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 4.000,00 kuna, odnosno 1.000 kuna po osobi s područja Grada kojih je ukupno četvero.

 

  1. Udruga veteran inženjerijske bojne Domovinskog rata, Čakovec – temeljem pristigle zamolbe za potporom u tiskanju monografije 34. Inženjerijske bojne, odobrava se pokroviteljstvo za tiskanje spomenute monografije u iznosu od 2. 000,00 kuna.

 

  1. SRD “VERK”, Križovec – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 1.200,00 kuna za kupnju rasvjetnih tijela za montažu uz postojeću nadstrešnicu kod ribnjaka “Verk” u Križovcu.

 

  1. Iskop i produbljenje oborinskog kanala u Peklenici uz županijsku cestu unutar naselja – pristigle su dvije ponude koliko ih je i zatraženo te se prihvaća jeftinija ponuda ponuditelja Blažon usluge građevinskom mehanizacijom u iznosu od 18,00 kuna bez PDV-a po dužnom metru za uslugu čišćenja i produbljenja kanala uz cestu zajedno sa zbrinjavanjem utovarenog materijala.

 

  1. Uklanjanje ambrozije – pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Grada Mursko Središće da provedu sve potrebne radnje vezano uz uklanjanje ambrozije sukladno agrotehničkim mjerama Grada Mursko Središće. Važno je uklanjanje ambrozije kako bi se osiguralo zdravlje stanovništva, te da se uklone uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi i da se smanje površine na kojima raste alergijsko bilje . Nalaže se komunalnom redaru da kontrolira provođenje agrotehničkih mjera te izricanje zakonom predviđenih sankcija.

 

  1. „Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju Zelene čistke koja će se održati u subotu 18.09.2021. godine. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove dužan je dogovoriti s Mjesnim odborima i gradskim udrugama njihovo uključenje. Prikupljeno smeće će se na adekvatni način zbrinuti putem komunalnog poduzeća Murs – ekom.“.

 

  1. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” da u mjesecu rujnu pokrene aktivnosti i kulturne manifestacije te kino projekcije. Zbog promocije će kino projekcije do kraja godine biti besplatne za građanstvo. Kroz prijavljeni projekt nabavljeni je projektor te će se moći prikazivati najnoviji (Cinestar) filmovi. Projekt je prijavljeni i financirani od strane Ministarstva kulture i medija.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da zajedno s ugovorenim konzultantima raspiše javnu nabavu za izgradnju Spomenparka naftaštva Peklenica i opremanje Spomendoma rudarstva u Murskom Središću multimedijskom opremom u svrhu interpretacije i turističkog obogaćivanja ovih dviju turističkih lokacija najkasnije do 10. rujna. Spomenuto ulaganje financira se kroz projekt “Energy tour” koji se provodi u sklopu programa Interreg HU-HR i udio Grada Mursko Središće u projektu iznosi 294.000,00 €.

 

  1. Obitelji Čurin odobrava se hitna isplata jednokratne novčane pomoći od 5.000,00 kuna zbog požara na obiteljskoj kući i pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba. Grad se aktivno uključuje u zbrinjavanje, saniranje, čišćenje i obnovu kuće obitelji Čurin Marije i Željka iz Murskog Središća.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada.

 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/203

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 30.08.2021.

 

 

Skip to content