Zaključci 50. sjednice kolegija gradonačelnika

Gradonačelnik Dražen Srpak na bilateralnom susretu gradonačelnika i načelnika gradova i općina na pograničnom području
06/07/2023
Klapa Kampanel na Šetnici svete Barbare u petak 07. srpnja
06/07/2023
Gradonačelnik Dražen Srpak na bilateralnom susretu gradonačelnika i načelnika gradova i općina na pograničnom području
06/07/2023
Klapa Kampanel na Šetnici svete Barbare u petak 07. srpnja
06/07/2023

Zaključci 50. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.07.2023. godine na 50. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Leonard Sanjković, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za uređivanje pješačkog prijelaza u Frankopanskoj ulici u Murskom Središću na spoju Frankopanske ulice i Ulice Vladimira Nazora s osvjetljenjem te postavljanje vibro traka prema već prije izrađenom elaborate.

  1. U mjesecu srpnju započeti će program predškolskog odgoja  koji će se održati u Dječjem vrtiću “Maslačak” Mursko Središće. Program predškolskog odgoja održavat će se u prijepodnevnim satima u trajanju od 250 sati godišnje. Prihvaća se ponuda tvrtke Jakopić d.o.o. za prijevoz djece u dječji vrtić u iznosu od 73,00 eura/po danu.

3.KUD “Mura” Mursko Središće – prihvaća se ponuda Jambrošić toursa za odlazak na Međunarodnu smotru folklora u Bosansku Krupu u iznosu od 840 eura s uključenim PDV-om.

4.Sebastijan Nedeljko, Mursko Središće – temeljem podnesene Zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 250,00 eura za odlazak na ljetnu Opernu školu Mirula koja će se održati na Otoku Cresu.

5.Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za pokretanje aktivnosti oko izrade prometnog elaborata u svrhu postavljanja dviju uzdignutih ploha na kolniku zbog potrebe smanjenja brzine prometovanja te također zabrana prometovanja za autobuse i kamione (osim za stanare) u Poljskoj ulici u Murskom Središću.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


KLASA: 007-01/23-01/139

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1

Mursko Središće, 05.07.2023.

 

Skip to content