Zaključci 53. sjednice kolegija gradonačelnika

Gradonačelnik Dražen Srpak – od srca svima veliko hvala!
08/08/2023
Šestero prijatelja biciklista vratilo se na Šetnicu svete Barbare
08/08/2023

Zaključci 53. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.08.2023. godine na 53. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Gradonačelnik zahvaljuje svima koji su dali obol u obrani od poplave. Poimence: Vatrogasna društva, Stožer civilne zaštite, volonteri, Romi iz Sitnica, tvrtke Tegra, Hrvatske vode, Međimurske vode, Blažon, OPG Debelec, DVD Pribislavec i svi ostali koji su u bilo čemu pomogli. Zaključak je da smo uz povijesni vodostaj od 543 centimetara centar grada uspjeli obraniti od poplave.
 2. Domaćinstvima u Murskoj ulici na spoju Murske ulice i Matije Gupca te odvojku Martinske ulice, a koja su zbog nemogućnosti obrane pretrpjela štetu na gospodarskim objektima i dvorištima dodjeljuje se žurna jednokratna pomoć, i to:
 • domaćinstva koja su pretrpjela štetu na objektima – jednokratna novčana pomoć u iznosu od 700,00 eura
 • domaćinstva kojima je voda ušla i napravila štetu u dvorištima bez objekata – jednokratna novčana pomoć u iznosu od 300,00 eura

Molimo da se vlasnici domaćinstava čim prije jave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće kako bi se novčana pomoć mogla isplatiti te se zadužuje komunalni redar da ih u tom cilju i osobno kontaktira.

 1. Grad Mursko Središće će za sve privatne objekte u Murskoj ulici na spoju Murske ulice i Matije Gupca te odvojku Martinske ulice te za dva objekta uz Šetnicu sv. Barbare, a koji su pretrpjeli štetu prilikom poplave organizirati i financirati dezinfekciju te se zadužuje komunalni redar za dogovor s tvrtkom Bioinstitut oko navedenog.
 2. Zadužuje se viši referent za gospodarstvo i graditeljstvo i komunalni redar za žurno uređivanje urbanog djela Šetnice sv. Barbare i parkirališta, a kad se voda povuče iz neurbanog djela Šetnice u područjima Frgov i Fusek da se napravi analiza stanja te plan potrebite sanacije ali sama sanacija navedenog ne prije kraja jeseni ili dolaska zime.
 3. Zadužuje se viši referent za gospodarstvo i graditeljstvo za provjeru funkcionalnosti javnog wc-a na Šetnici sv. Barbare i moguću sanaciju istog ako je potrebna.
 4. Dea j.d.o.o. i Ayala j.d.o.o. se oslobađaju plaćanja zakupnine javnog prostora do kraja 2023. godine zbog nastalih šteta prilikom poplave.
 5. Lara Zadravec, Križovec 195 – temeljem podnesene Zamolbe odobrava se isplata novčane nagrade za primitak Dekanove nagrade u iznosu od 132,72 eura.
 6. Humanitarna udruga Fijolina – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za organizaciju jednodnevnog izleta na more za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.
 7. Grad Mursko Središće prihvaća biti partner u realizaciji humanitarnog koncerta Zodiac banda za Dječji odjel Županijske bolnice Čakovec, a za dogovor oko detalja zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj Internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/ 157

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1

Mursko Središće, 08.08.2023.

Skip to content