Zaključci 60. sjednice kolegija gradonačelnika

Martinje u gradu rudara – krštenje mošta, Vragolani i najbolja mlada vina
02/11/2023
Besplatna najbolja mlada vina, kobasice, langoši i ostale delicije na Martinju u gradu rudara
07/11/2023
Martinje u gradu rudara – krštenje mošta, Vragolani i najbolja mlada vina
02/11/2023
Besplatna najbolja mlada vina, kobasice, langoši i ostale delicije na Martinju u gradu rudara
07/11/2023

Zaključci 60. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.11.2023. godine na 60. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije – izrada projekta “Skela Križovec” od traženih pet (5) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Panonija Veritas d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 17.375,00 eura s uključenim PDV-om.
  2. Škola nogometa “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 10. i 11. veljače 2024. godine zbog održavanja malonogometnog turnira mlađih kategorija te se zadužuje savjetnica za pripremu i vođenje projekata i EU fondove za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.
  3. Prima se na znanje Pismo namjere vlasnika nekretnina u ulici Slatine u Murskom Središću vezano uz kupnju dijela zemljišta koje je u vlasništvu Grada Mursko Središće te se zadužuje savjetnica za opće i upravne poslove za pribavljanje procjene navedenog.
  4. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2023/24. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/23-01/09

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1

Skip to content