Zaključci 64. sjednice kolegija gradonačelnika

Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje
23/01/2024
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Murs-ekom d.o.o.
24/01/2024
Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje
23/01/2024
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Murs-ekom d.o.o.
24/01/2024

Zaključci 64. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.01.2024. godine na 64. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Temeljem raspisanog Javnog poziva Međimurske županije za dodjelu Nagrade „Zrinski“

predlažu se sljedeći: Marija Trstenjak na području kulture za izniman doprinos u očuvanju kulture i tradicije, Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće na području sporta za veliki doprinos u razvoju sporta na području grada Mursko Središće i pola stoljeća neprekinute košarkaške tradicije u Murskom Središću te Andrija Tekeli na području gospodarstva.

2.Temeljem podnesene Zamolbe Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Mursko Središće odobrava se probijane otvora u uredu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće u svrhu lakše organizacije posla i funkcionalnosti ureda.

3.K.M. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće

4.Jasna Srpak – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje usluge MURID-a za

  1. godinu za dijete Leonu Srpak u iznosu od 50% od ukupne cijene.
  2. Grad Mursko Središće obavještava građane da grane i biljni otpad od kojeg će se izraditi Vuzmenka mogu odlagati na lokaciji preko Reciklažnog dvorišta u Murskom Središću – na trokutu.

6.Zadužuje se savjetnica za opće i upravne poslove za raspisivanje javnog poziva za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnine na području grada Mursko Središće.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/02

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 23.01.2024.

Skip to content