Zaključci 65. sjednice kolegija gradonačelnika

Martin Vuri viceprvak Hrvatske
12/02/2024
Centar za kulturu „Rudar“ – proslavi Valentinovo uz ljubavne pjesme i popevke
13/02/2024

Zaključci 65. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.02.2024. godine na 65. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.VMO Štrukovec – prima se na znanje Zapisnik sa sjednice.

2.Na tečaj za osposobljavanje prometnih redara uputit će se djelatnica iz komunalnog odjela Grada Mursko Središće.

3.M.K.L. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće

4.BDC d.o.o. – prihvaća se ponuda za pružanje konzultantskih usluga u pripremi i provedbi postupka javne nabave „Izgradnja i opremanje riječne skele u Križovcu“ u iznosu od 2.700,00 eura + PDV.

5.S.S. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće

6.Igis d.o.o., Vrbanovec – prihvaća se ponuda za zamjenu baterija i zamjenu pretvarača na fotonaponskom sustavu proizvodnje struje na izletištu „Fusek“ u Murskom Središću uništenih poplavom u iznosu od 5.712,50 eura s uključenim PDV-om.

7.Zadužuje se komunalni odjela da se do 15. ožujka 2024. g. uredi Izletište „Fusek“ sa svim potrebnim radovima.

8.Na temelju upita mještanke naselja Štrukovec da postoji problem s prelaskom djece preko obilježenog pješačkog prijelaza jer se vozači ne zaustave moli se Policijska postaja Mursko Središće da izvrši višekratne kontrole na toj poziciji. Uz to napominjemo da se kompletna cesta D209 rekonstruira te je predviđeno postavljanje svjetlosne konzole, a Grad Mursko Središće će u suradnji s Hrvatskim cestama razmotriti i postavljanje semafora za pješake.

9.Zadužuje se referent za informiranje da u suradnji s trgovinama i pekarama na području grada Mursko Središće svake subote objavljuje koja od trgovina ili pekara na području grada zajedno s pripadajućim naseljima u nedjelju radi.

10.Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s Ministarstvom prometa, Hrvatskim vodama te Lučkom upravom Osijek u svrhu dogovora za uređenje gradske lučice te postavljanja manje skele otprilike 150 metara uzvodno od lučice kojom bi se i u centru grada spojio hrvatski teritorij s lijeve obale rijeke Mure, a nakon toga i to područje uredilo za potrebe rekreacije i turizma te da bi se omogućila bolja pristupačnost za lovce i ribolovce.

  1. Obavještavaju se umirovljenici s područja grada Mursko Središće da potvrde o visini mirovine za stjecanje prava na uskrsnicu za 2024. godini ne trebaju dostavljati Podružnici umirovljenika ako su iste dostavili za dobivanje bonova za božićnice. Ukoliko će se prijavljivati umirovljenici koji nisu ostvarili pravo na božićnicu u 2023. godini, a ispunjavaju uvjete za dobivanje uskrsnice molimo da potvrde o visini mirovine dostave u Podružnicu umirovljenika Mursko Središće. Pravo na Uskrsnicu (bon) ostvaruju svi umirovljenici s područja grada Mursko Središće kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 500,00 EUR i to po sljedećim kriterijima: Mirovine (prihodi) do 290,00 EUR = bon u vrijednosti od 30,00 EUR, Mirovine (prihodi) od 291,00 EUR do 400,00 EUR= bon u vrijednosti od25,00 EUR, Mirovine (prihodi) od 401,00 EUR do 500,00 EUR = bon u vrijednosti od 20,00 EUR. Uz gore navedene bonove umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodjelu bonova dobiti će i bon u vrijednosti od 20,00 EUR koji će moći iskoristiti u mesnici Mihalić u Murskom Središću. Pravo na dobivanje bonove u iznosu od 30,00 EUR i 20,00 EUR u Mesnici Mihalić povodom uskršnjih blagdana ostvaruju i osobe s područja grada Mursko Središće starije od 65 godina bez primanja redovite mirovine, osobe starije od 65 godina koju su primatelji nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili koje su bez prihoda.

12.Nalaže se komunalnom odjelu da se kod Doma zdravlja Mursko Središće iscrta horizontalna prometna signalizacija.

13.Za iduću sezonu sadnje cvijeća zadužuje se komunalni odjel da obavezno traži minimalno tri ponude za dobavu cvijeća.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/03

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 12.02.2024.

Skip to content