Zaključci 66. sjednice kolegija gradonačelnika

Kastriraj – psi i mačke ne znaju zbrajati, ali zato znaju množiti se!
23/02/2024
Vrsni glazbenici u Centru za kulturu „Rudar“
28/02/2024
Kastriraj – psi i mačke ne znaju zbrajati, ali zato znaju množiti se!
23/02/2024
Vrsni glazbenici u Centru za kulturu „Rudar“
28/02/2024

Zaključci 66. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.02.2024. godine na 66. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. S.B. – temeljem podnesene zamolbe za financiranje terapije u tvrtki Angerona d.o.o. za dijete koje je u Spektru autizma odobrava se sufinanciranje istog i to u iznosu od 55,00 mjesečno odnosno 50% od ukupnog iznosa do kraja 2024. godine.

2.Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje rasvjete na sportskom terenu NK „Plavi“ Peklenica.

3.Počasni Bleiburški vod – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 150,00 eura za obilježavanje 79. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda.

4.Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu – temeljem podnesene ponude prihvaća se kupnja dvije knjige naslova „Razvoj kompleksa čakovečkog pavlinskog samostana“  po cijeni od 45,00 eura po primjerku te deset komada knjiga naslova „Međimurci u svjetskim ratovima“ po cijeni od 13,27 eura po primjerku i to za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

5.Ana Duga –   odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za pomoć kod liječenja bolesnih kćeri Doris Duga i Melani Živko

6.VMO Hlapičina – prima se na znanje Zapisnik sa sjednice

  1. Prihvaća se ponuda Jambrošić Tours, Slatine 33, Mursko Središće za prijevoz djece na provođenje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Maslačak u trajanju od 04. ožujka do 29. svibnja 2024. godine na relaciji Mursko Središće – Sitnice – Mursko Središće i to u iznosu od 67,00 eura po danu s uključenim PDV-om.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/06

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 26.02.2024.

Skip to content