Zaključci 67. sjednice kolegija gradonačelnika

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupu javne površine na području Grada Mursko Središće
12/03/2024
Poziv na radionicu na temu Komasacija koja će se održati dana 18.03.2024.
14/03/2024
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupu javne površine na području Grada Mursko Središće
12/03/2024
Poziv na radionicu na temu Komasacija koja će se održati dana 18.03.2024.
14/03/2024

Zaključci 67. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.03.2024. godine na 67. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Temeljem podnesene zamolbe Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec za sufinanciranje kombi vozila s ugrađenom rampom (dizalicom), a isto je bilo raspravljano na Kolegiju gradonačelnika i načelnika Međimurske županije na način da svaka jedinica lokalne samouprave isto sufinancira, odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 2.000,00 eura. Sredstva za tu namjenu osigurat će se rebalansom proračuna.
  2. Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje sportske dvorane u Murskom Središću u subotu, 16. ožujka 2024. godine za održavanje turnira „Komarac 2024.“. Također, odobrava se pokroviteljstvo za isti u iznosu od 300,00 eura.
  3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Nikola Bistrović, Rajko Bogdan, Marko David, Kevin Kontrev, Petar Kraljić, Dejan Majhen, Klaudija Mance, Renato Matoša, Stjepan Mesarić, Kristijan Novak, Nikolaj Novak, Dejan Orehovec, Miljenko Palnec, Rajko Radiković, Nikola Sabo, Aleksandar Tarandek, Patrik Vrbanić, Mihael Vršić, Željko Zelić, Marko Žganec, Kristijan Živčec.
  4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Peklenice: Zvijezdan Tuksar, Dražen Srša, Marko Varga, Boris Blažon, Damjan Debelec, Saša Debelec, Dubravko Tarandek, Josipa Antoković, Darko Kolarić, Saša Govedić, Kristina Grubić, Mario Trajber, Željko Nerer, Josip Nerer, Zlatka Vršić.
  5. Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o. – temeljem podnesene zamolbe za kupnju uskršnje kolekcije (čestitke, kuverte, naljepnice,…)- odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 78,30 eura.
  6. DVD Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe, a zbog kvara pumpe na postojećem, navalnom vozilu te zbog neisplativosti popravka vozila odobrava se nabava pumpe za navalno vozilo u iznosu od 15.000,00 eura kao kapitalna donacija.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:  Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/07

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 13.03.2024.

Skip to content