Zaključci 71. sjednice kolegija gradonačelnika

POZIV NA OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA GRADA MURSKO SREDIŠĆE IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE
13/05/2024
Na međunarodni dan obitelji podijeljene besplatne članske iskaznice za knjižnicu vrtičancima i prvašičima
15/05/2024
POZIV NA OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA GRADA MURSKO SREDIŠĆE IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE
13/05/2024
Na međunarodni dan obitelji podijeljene besplatne članske iskaznice za knjižnicu vrtičancima i prvašičima
15/05/2024

Zaključci 71. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.05.2024. godine na 71. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuju se savjetnica za opće i upravne poslove i savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju multikulturalnog centra u naselju Sitnice – faza 1. Sredstva za isto osigurana su iz državnog proračuna.

 1. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju Društvenog doma Križovec od tražene tri (3) ponude, u roku je pristigla jedna (1) ponuda od tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. te se ista prihvaća u iznosu od 40.911,88 eura s uključenim PDV-om.
 2. Zadužuje se odjel za komunalne poslove da se uputi zahtjev za ispitivanje vode u naselju Hlapičina i izvoru vode Curek u Mursko Središću.
 3. Obavještava se javnost da gradsko komunalno poduzeće Murs ekom d.o.o. planira istekom sadašnjeg važećeg ugovora za dobavu PVC vreća za odvoz tetrapaka, metala i stakla nadalje naručivati manje vreće obujma 60 litara kako bi se izbjegle situacije u kojima se gotovo prazne vreće stavljaju za odvoz, a obzirom na njihov veliki trošak u cijeni odvoza se je neko vrijeme tražilo od korisnika da se vreće napune do pola. Ovim rješenjem smanjit će se cijena troška vreća, a korisnicima će se olakšati punjenje istih. Očekivana promjena usluge je u roku dva mjeseca, a nadalje se mole korisnici za strpljenje i razumijevanje ove situacije te se isti mole da ne stavljaju gotovo prazne vreće u sustav odvoza.
 4. V.H. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.
 5. Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje hitnog postupka prema Elektri Čakovec u svrhu produženja rada javne rasvjete na području grada Mursko Središće i to do 01;00 sat.
 6. Crtorad signalizacija d.o.o. – prihvaća se ponuda za dobavu i ugradnju vertikalne i horizontalne prometne signalizacije prema prometnom elaboratu – postavljanje vibracijskih traka na ulazu u grad Mursko Središće, naselje Peklenica, Križovec i naselja Hlapičina i to u iznosu od 8.776,25 eura s uključenim PDV-om.
 7. Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.o.o. za pružanje konzultantskih usluga u pripremi i provedbi postupka javne nabave za rekonstrukciju – zamjenu sportskog poda u sportskoj dvorani u Murskom Središću u iznosu od 2.850,00 eura.
 8. Župa sv. Marka, Selnica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 eura za uređenje kapelice Gospe Škapularske u Štrukovcu – izrada novih ulaznih vrata na kapelici, uređenje prostora ulaznih vrata i ličenje unutrašnjosti kapelice.
 9. Košarkaški klub Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo tradicionalnog „Susreta generacija“ u iznosu od 300,00 eura.

11.Kajak – kanu klub „Mura“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 1.500,00 eura prema Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa/manifestacija udruga,

12.IPA, Hrvatska sekcija – temeljem podnesene zamolbe za zakup oglasnog polja u brošuri „Prometna bojanka za djecu“ odobrava se zakup ¼ stranice u iznosu od 305,00 eura.

13.Plesno-gimnastički klub FLIK Šenkovec – temeljem podnesene zamolbe, a obzirom da su članice kluba s područja grada Mursko Središće, odobrava se pokroviteljstvo za sudjelovanje na Svjetskog prvenstvu „Dance star masters finale“ koje se održava u Poreču i to u iznosu od 250,00 eura.

 1. Obrtnička komora Čakovec – prima se na znanje provođenje projekta stipendiranja učenika obrtničkih zanimanja te će Grad Mursko središće osigurati sredstva za navedeno u svom proračunu.

14.Matica umirovljenika Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad izletom „Mali dar za nas veliku stvar“ u iznosu od 300,00 eura

 1. Blažon usluge građevinskom mehanizacijom d.o.o. – prihvaća se ponuda za rekonstrukciju (smanjenje) autobusnog stajališta u naselju Križovec zbog omogućavanja lakšeg ulaza u svoja dvorišta stanovnika tog dijela naselja u iznosu od 2.226,60 eura.
 2. Grad Mursko Središće će i ove godine uz brojne aktivnosti za sve uzraste obilježiti Move Week 2024 – Tjedan promicanja tjelesne aktivnosti.
 3. Temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za Edvina Nedeljka iz Murskog Središća za odlazak na međunarodno natjecanje „Festival pijanizma“ kao i za odlazak na „World Piano Conference“ i to u iznosu od 300,00 eura.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/12

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 14.05.2024.

Skip to content