Zaključci 76. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

CRAFT BEER FEST – Domaći “crafteri” na manifestaciji Ljeto uz Muru
11/08/2020
Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
CRAFT BEER FEST – Domaći “crafteri” na manifestaciji Ljeto uz Muru
11/08/2020
Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 76. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.01.2020. godine na 76. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Temeljem pokrenute akcije Općine Selnica odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 kuna za pomoć obitelji Žunić za kupnju kuće.

2.Temeljem višekratnog obraćanja građana komunalnom redarstvu Grada Mursko Središće zbog parkiranja u Tekstilnoj ulici u Murskom Središću gdje su parkirani osobni automobili dijelom zauzimali i kolničku traku ubuduće se tamo temeljem naloga upravitelja cesta – Županijske uprave za ceste Međimurske županije može isključivo parkirati bočno.

3.Hrvatski zavod za zapošljavanje Čakovec – odobrava se sufinanciranje prijevoza jednog autobusa na Dane poslova u turizmu koji će se održati u Zagrebu dana 22.01.2020. godine za nezaposlene osobe, učenike završnih razreda koji gravitiraju poslovima u turizmu te studente managera turizma i sporta.

4.Sonja Rebernik, Mursko Središće – odobrava se sufinanciranje troškova za sudjelovanje Dore Rebernik na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Davorin Jenko u Beogradu u iznosu od 2.000,00 kuna.

5. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za komunikaciju s Hrvatskim vodama u svezi potrebnih radova  održavanja na području grada Mursko Središće iz njihovog resora.

6.Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec – prihvaća se Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području grada Mursko Središće za 2020. godinu.

7. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene postupak jednostavne nabave za izradu i montažu vanjskih žaluzina na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/ 59                                                        GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 21.01.2020.

Skip to content