Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 76. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 76. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 28.01.2020. godine na 77 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. dogovori narudžbu i izradu aplikaciju za mobilne uređaje koju će građani moći besplatno skinuti, a koja će služiti u svrhu upozoravanja na odvoz svih vrsta otpada, a uz to će omogućavati dvosmjernu komunikaciju s komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o.

2.U svrhu pomoći obrtnicima, početnicima i OPG-ovima Grad Mursko Središće financirat će program njihove promocije u cilju lakšeg i boljeg poslovanja putem lokalnog portala s kojim će se u tu svrhu sklopiti ugovor. Nakon razrade kriterija objavit će se trajni Javni poziv na koji će se navedene kategorije moći javiti te uz pomoć Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol pripremiti materijale koji će se nakon toga u cilju promocije objaviti na portalu Muralist.

3.Elektronički računi d.o.o. – prihvaća se ponuda za implementaciju elektroničkih dokumenata u poslovanju koja obuhvaća mjesečno održavanje sustava s uključenih 20 eDokumenata i eArhiv na period od 12 godina, a sve to u iznosu od 86,25 kuna mjesečno s uključenim PDV-om u trajanju od 24 mjeseca.

4. Grad Mursko Središće se želi uključiti u pomoć obitelji Ivanović iz Slakovca koja živi u nehumanim i nedostojnim uvjetima življenja, a sve na temelju saznanja i napisa iz medija te se zadužuje Odsjek za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol da kontaktira Udrugu Ovršni ustanak u cilju pomoći navedenoj obitelji.

5. Kako šetnica u najsjevernijem gradu na sjevernim vratima Republike Hrvatske još nema ime, stručni kolegij gradonačelnika smatra da se, obzirom na uređenost i geografski položaj, ona treba imenovati. Mnogi hrvatski gradovi, općine, naselja, trgovi i ulice, između ostalog i najveća zračna luka u Hrvatskoj – Zagreb nose ime prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja moderne Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Stoga se Povjerenstvu za imenovanje ulica i trgova u Gradu Mursko Središće predlaže da se šetnica uz rijeku Muru imenuje u „Šetnica dr. Franje Tuđmana“. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za sazivanje navedenog Povjerenstva i uvrštavanje te točke na Dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće.

6. Dječje sprave za potrebe  uređenja dječjeg igrališta dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće – U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se na prijedlog Povjerenstva prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 79.079,14 kuna + PDV za izradu, dopremu i montažu dječjih sprava za potrebe uređenja dječjeg igrališta dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću.

7.Zadužuje se komunalno redarstvo da u roku od petnaest dana podnese izvješće o pristiglim odgovorima fizičkih i pravnih osoba s područja grada Mursko Središće kojima je naloženo uređenje pročelja fasade na objektima kojih su vlasnici. Također se nalaže da se na području grada Mursko Središće detektiraju objekti koji su opasni i trebalo bi ih ukloniti te da se naloži vlasnicima njihovo uklanjanje, a u slučaju nemogućnosti uručivanja rješenja vlasniku da se sukladno Zakonu provede postupak temeljem kojeg će se navedeni objekt ukloniti na trošak vlasnika.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/79                                                    GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 28.01.2020.

Skip to content