Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 79. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.02.2020. godine na 78 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Od tražene četiri ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke B.B. In d.o.o. iz Peklenice za radove na izradi kompletnog uredskog namještaja za novu gradsku vijećnicu u iznosu od 8.280,00 + PDV.

2.Prihvaća se ponuda tvrtke Direkt j.d.o.o. za postavljanje parketa u novoj gradskoj vijećnici u iznosu od 7.137,00 kuna.

3.Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se na križanju ulice Antuna Mihanovića i Martinske ulice zbog lakše preglednosti te izlaska iz Martinske ulice u ulicu Antuna Mihanovića i isto tako uključivanja u promet iz ulice Antuna Mihanovića na Martinsku ulicu postave dva prometna ogledala.

4.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kontaktira Županijske uprave za ceste Međimurske županije u vezi postavljanja dva pješačka prijelaza u Martinskoj ulici kod novoizgrađenog pješačkog mosta.

5.Postavljanje žaluzina na dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće – U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene četiri (4) ponude u roku su pristigle četiri ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Turk sjenila, interijeri iz Murskog Središća  u iznosu od 67.385,93 kn s uključenim PDV-om za izradu, dopremu i montažu vanjskih žaluzina na dječjem vrtiću „Maslačak“ u Murskom Središću.

6. VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/89

 

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 03.02.2020.

Skip to content