Zaključci 79. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 81. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 81. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 79. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.02.2020. godine na 79 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol koja je ujedno zadužena za provođenje Sporazuma o suradnji između Grada Mursko Središće i Občine Lendava za organizaciju radnog sastanka s Občinom Lendava na temu dogovora oko realizacije Sporazuma o suradnji.

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade te se temeljem Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Balaž Nikola, Bistrović Nikola, Bogdan Rajko, David Marko, Hoblaj Branko, Kraljić Petar, Majhen Dejan, Matoša Renato, Mesarić Stjepan, Novak Kristijan, Novak Nikolaj, Orehovec Dejan, Palnec Miljenko, Radek Saša, Radiković Rajko, Sabo Nikola, Smolković Tanja, Tarandek Aleksandar, Vrbanić Patrik, Vršić Mihael, Zelić Željko, Žganec Marko

3.Obavještavaju se dobrovoljna vatrogasna društva na području grada Mursko Središće da uz popis operativnih članova za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu moraju priložiti i popis intervencija na kojima su sudjelovali.

4.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da dječja igrala koja se nalaze u dvorištu bivšeg dječjeg vrtića u Murskom Središću presele u ulicu Krnišće u Peklenici u svrhu zadovoljavanja potreba djece u Peklenici za tim sadržajem.

5. Prihvaća se ponuda Euroherc osiguranja d.d. za osiguranje imovine koja je u vlasništvu Grada Mursko Središće.

6.Poljoprivrednici grada Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje Izobrazbe o održivoj upotrebi pesticida koja će se održati dana 20. veljače 2020. godine Grad Mursko Središće financirati će troškove za navedeno u cijelosti  odnosno u iznosu od 200,00 kuna po prijavljenoj osobi.

7. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da počinju s pripremama oko svih postupaka tehničke prirode i javne nabave, a u svezi sanacije nerazvrstanih cesta nakon radova na aglomeraciji.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/141

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

GRADONAČELNIK: DRAŽEN SRPAK

Mursko Središće, 17.02.2020.

Skip to content